Slik søker du om barnehageplass

Slik søker du om barnehageplass

Ny barnehagesøknad, endringer i barnehageplass eller bytte av barnehage gjør du her, både til kommunale og private barnehager. 

Når du skal søke om plass i barnehage, søke om å bytte barnehage eller søke om endret tilbud, må du bruke søknadsportalen. Det er ett skjema som gjelder for alle barnehagene.

Søk om barnehageplass

Molde kommune har ett hovedopptak med oppstart fra august måned (nytt barnehageår.) Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars. Søknader som kommer inn etter fristen, vil bli behandlet fortløpende hvis det blir ledige plasser.

Retten til barnehageplass gjelder for dem som er bosatt i Molde kommune ved barnehagestart.

Må jeg søke om barnehageplass?

Ja, du må søke:

  • hvis barnet er uten barnehageplass i dag, men vil ha behov i 2022
  • hvis du ønsker overflytting til annen barnehage
  • hvis barnet skal ha endret plass-størrelse i barnehagen
  • hvis du vil gjøre endring på søknad som allerede er inne

Du trenger ikke å søke på nytt hvis

  • barnet allerede har det tilbudet du ønsker
  • Om du ikke har mottatt et tilbud vil søknad bli vurdert ved hovedopptak 2022/2023. Sørg for å ha oppdatert søknad som ligger inne i foresattportalen. Lenke til foresattportalen.

Endre/bytte barnehage

Hvis du ønsker å bytte fra en barnehage til en annen eller å endre plass-størrelse, bruker du samme søknadsskjema. Fristen er 1. mars.

Når søknad om endring eller bytting av barnehage innvilges i hovedopptaket, faller tidligere tilbud automatisk bort.

Søk om barnehageplass

Svar på søknad

Når du søker til  hovedopptaket får du svar i digital postkasse i løpet av april. Når du mottar et tilbud om barnehageplass, må du takke ja eller nei ved å logge inn i foresattportalen. 

Lenke til foresattportalen

Utenom hovedopptaket blir søknaden vurdert når noe blir ledig.

Vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager i Molde kommune

Vedlegg

Det er bare nødvendig med vedlegg hvis barn eller foreldre har særskilte behov. Dette kan være dokumentasjon som viser sakkyndige vurderinger, henvisninger til PPT, uttale fra lege/helsevesen eller lignende.

Slike vedlegg leveres eller sendes per post til:

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE.

Klagemulighet

Ved hovedopptak kan du klage hvis du får avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt.

Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har rett til prioritet, klage. Klagefristen er normalt tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.

Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

Taushetsplikt

Alle opplysninger behandles under taushetsplikt jfr. forvaltningslovens § 13 og i tråd med personopplysningsloven.

Aktuelle lenker

Lover

Kommunen har plikt til å sørge for denne tjenesten.

Kontakt

Barnehageplass
E-post
Mobil 475 01 439

Adresse

Besøk:
Storgata 31, 3. etasje

Post:
Fagavdeling barnehage
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kart