Slik søker du om barnehageplass

Ny barnehagesøknad, endringer i barnehageplass eller bytte av barnehage gjør du her, både til kommunale og private barnehager. 

Når du skal søke om plass i barnehage, søke om å bytte barnehage eller søke om endret tilbud, må du bruke skjemaet som ligger under her. Det er det samme skjemaet for alle barnehagene.

Søk om barnehageplass

Molde kommune har ett hovedopptak med oppstart fra august måned (nytt barnehageår.) Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars. Søknader som kommer inn etter fristen, vil bli behandlet løpende hvis det blir ledige plasser.

Retten til barnehageplass gjelder for dem som er bosatt i Molde kommune ved barnehagestart.

Må jeg søke om barnehageplass?

Ja, du må søke:

  • hvis barnet er uten barnehageplass i dag, men vil ha behov i 2024
  • hvis du ønsker overflytting til annen barnehage
  • hvis barnet skal ha endret plass-størrelse i barnehagen
  • hvis du vil gjøre endring på søknad som allerede er inne

Du trenger ikke å søke på nytt:

  1. Barnet allerede har det tilbudet du ønsker.
  2. Om du ikke har mottatt et tilbud vil søknad bli vurdert ved hovedopptak 2024/2025. Sørg for å ha oppdatert søknad som ligger inne i foresattportalen. Hvis det ligger en søknad i portalen som ikke er gjeldende ber vi deg om å slette søknaden. 

Lenke til foresattportalen.

Endre eller bytte barnehage

Hvis du har barnehageplass men ønsker å bytte til en annen barnehage, må du søke på nytt. Du må også søke hvis du ønsker å endre på tilbudet du har i dag, for eksempel fra 50% til 100%- plass.

Det er det samme søknadsskjemaet for alt, og fristen er 1. mars. 

Når søknad om endring eller bytting av barnehage innvilges i hovedopptaket, faller tidligere tilbud automatisk bort.

Hvis du ombestemmer deg og ikke vil søke om endring eller bytte likevel, må du huske å slette søknaden din. Det gjøres i foresattportalen. 

Søk om barnehageplass

Svar på søknad

Når du søker til  hovedopptaket får du svar i digital postkasse i løpet av våren. Når du mottar et tilbud om barnehageplass, er det viktig at du går inn i foresattportalen og takker ja eller nei til tilbudet. 

Hvis du takker nei til tilbudet, står barnet uten barnehageplass. 

Utenom hovedopptaket blir søknaden vurdert når noe blir ledig.

Lenke til foresattportalen

Vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager i Molde kommune

Vedlegg

Det er bare nødvendig med vedlegg hvis barn eller foreldre har særskilte behov. Dette kan være dokumentasjon som viser sakkyndige vurderinger, henvisninger til PPT, uttale fra lege, helsevesen eller lignende.

Slike vedlegg leveres eller sendes ved bruk av eDialog. Med eDialog kan du enkelt sende oss brev og dokumenter på en trygg måte, også om de inneholder personsensitive opplysninger og/eller er unntatt offentlighet.

Vedlegg kan også sendes per post til:

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413, Molde

Klagemulighet

Ved hovedopptak kan du klage hvis du får avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt.

Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har rett til prioritet, klage. Klagefristen er normalt tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.

Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

Taushetsplikt

Alle opplysninger behandles under taushetsplikt jfr. forvaltningslovens § 13 og i tråd med personopplysningsloven.

Aktuelle lenker

Lover

Kommunen har plikt til å sørge for denne tjenesten.

Kontakt

Barnehageplass
E-post
Mobil 47 50 14 39

Adresse

Besøk:
Storgata 31, 3. etasje

Post:
Fagavdeling barnehage
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kart