Vedtekter for kommunale barnehager

1. Eierforhold

Molde kommune eier og driver de kommunale barnehagene.

2. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Lov om barnehager § 1. Formål

Barnehagens innhold

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Den skal drives i tråd med barnehageloven, rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer.

Barns rett til medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet.

Lov om barnehager § 3. Barns rett til medvirkning

3. Samarbeidsorganer

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Ved avstemming har hvert barn en stemme og vanlig flertallsvedtak gjelder.

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Samarbeidsutvalget skal ha slik sammensetning:

 • 2 representanter valgt av foreldrerådet
 • 2 representanter valgt av ansatte
 • 1 representanter valgt av eier

Ved avstemming har hver representant en stemme og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Styrer er sekretær for samarbeidsutvalget. Medlemmene i samarbeidsutvalget har taushetsplikt.

Forvaltningsloven §§ 13 til 13f, jf. barnehageloven § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

4. Opptak av barn

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart.

Opptaket i Molde kommune gjennomføres gjennom et hovedopptak og supplerende opptak gjennom hele året.

Rett til barnehageplass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

Lov om barnehager § 16. Rett til plass i barnehage

Søknadsfrist

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år. Supplerende opptak foretas gjennom hele året
når det er ledig kapasitet i barnehagene.

Opptaksmyndighet

Enhetsleder/styrer foretar opptak av barn i kommunale barnehager.

Opptakskrets

Kommunen er delt i tre opptakskretser som følger de gamle kommunegrensene

 • Midsund
 • Molde
 • Nesset

Barn prioriteres plass i den opptakskretsen de er bosatt.

Opptakskriterier

Ved tildeling av plass skal det tas hensyn til at barnegruppene får god og variert sammensetning.

Følgende prioriteringer gjelder ved opptak:

1. prioritet

 • Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne (barnehageloven § 18).
 • Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven § 5-1 første ledd bokstav a til d, § 3-1 og § 3-4 første ledd bokstav b, har rett til prioritet (barnehageloven § 18). Det kreves dokumentasjon fra barnevernstjenesten.

2. prioritet

 • Barn i familier som har store belastninger (eksempelvis sykdom eller funksjonshemming hos foresatte eller søsken). Det kreves dokumentasjon fra sakkyndig instans.

3. prioritet (gruppene vektes likt)

 • Flerspråklige barn (utenom Norden)
 • Søsken til barn som allerede har plass i barnehagen
 • 5-åringer

Klage

Søkere som får avslag på søknad om barnehageplass og søkere som ved tildeling av barnehageplass verken får sitt første eller andre ønske om barnehageplass oppfylt, kan klage på avgjørelsen. Retten gjelder kun søkere som har søkt om barnehageplass innen søknadsfristen 1. mars. Mer informasjon om klage finner du i eget klageskriv.

Permisjon

Enhetsleder/styrer kan innvilge permisjon for hele - eller deler av barnehageåret. Barnet må ha begynt i barnehagen for at det kan søkes om permisjon.

Det gis ikke permisjon i perioden 1. mai til 14. august eller for kortere tidsrom enn seks måneder.

Oppsigelse

Oppsigelse av barnehageplass gjøres elektronisk gjennom Visma Flyt Barnehage. Det er to måneders oppsigelsesfrist fra den 1. i etterfølgende måned.

Siste frist for oppsigelse i barnehageåret er 1. mars, slik at barnet senest slutter i barnehagen 1. mai.

Flytting fra kommunen

Dersom barnet flytter ut av kommunen, mister barnet plassen med to måneders oppsigelsesfrist fra den 1. i etterfølgende måned.

Barn med bostedsadresse i andre kommuner

Barn som er bosatt i en annen kommune kan tildeles plass dersom det er ledig kapasitet og det er inngått avtale om finansiering fra hjemkommunen.

5. Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen skal ikke settes høyere enn en nasjonalt fastsatt maksimalgrense. Betaling for kost kommer i tillegg.

Det er 11 betalingsterminer i et barnehageår, juli er betalingsfri. Barnehageåret begynner 15. august og slutter 14. august neste år.

Det er ulike moderasjonsordninger; søskenmoderasjon, gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling for barn i familier med lav inntekt. Foresatte må søke om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling for hvert barnehageår.

Mer informasjon finner du her:

Manglende foreldrebetaling

Manglende foreldrebetaling gir grunn til oppsigelse av plass. Kommunens rutiner for innkreving følges.

6. Barnehagens åpningstid

De kommunale barnehagene er åpne fem dager i uka, med unntak av helge- og høytidsdager, julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagene åpne fram til kl. 12.00.

Barnehagene er stengt fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Disse dagene gjøres kjent før barnehageårets begynnelse.

Barnehageåret starter 15. august og slutter 14. august året etter.

Barnehagens åpningstider finner du på den enkelte barnehages hjemmeside.

Lenke til oversikt over barnehagene i kommunen
Det tas forbehold om endringer og lokale tilpasninger.

Ferier

Barna skal ha minst fem uker ferie i løpet av et barnehageår. Tre av disse skal være sammenhengende i perioden 15. juni til 14. august. Planleggingsdagene kan regnes som den femte ferieuken. Annen ferieordning vurderes særskilt av enhetsleder/styrer etter skriftlig søknad fra foresatte.

7. Arealutnytting

De kommunale barnehagene skal ha et netto leke- og oppholdsareal etter følgende minimumsnorm:

 • 5.3 m2 per barn under 3 år
 • 4.0 m2 per barn over 3 år
 • Lekeareal ute bør være 6 ganger netto leke- og oppholdsareal inne.

8. Internkontroll

Hver barnehage skal ha et internkontrollsystem. Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med lov og regelverk.

9. Taushetsplikt og opplysningsplikt

Alle ansatte i barnehagen og medlemmene i samarbeidsutvalget har taushetsplikt.
Alle ansatte i barnehagen har opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.