Fagavdeling barnehage

Fagavdeling barnehage

Kommunen er både barnehageeier og barnehagemyndighet.

Som barnehageeier er kommunen ansvarlig for driften i de kommunale barnehagene. Dette ansvaret er det styrer i de kommunale barnehagene som følger opp.

Kommunen er også barnehagemyndighet. Det betyr blant annet at kommunen skal gi veiledning og påse at både kommunale og private barnehager drives i tråd med lovverket. Dette ansvaret følges opp i fagseksjon barnehage.

Barnehagemyndighetens generelle oppgaver:

  • godkjenner alle kommunale og private barnehager
  • fører tilsyn med alle kommunale og private barnehager
  • har ansvar for samordning av barnehageopptaket
  • sikrer at alle barn med rett til barnehageplass får tilbud
  • har ansvar for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage
  • yter tilskudd til ordinær drift av alle private barnehager i kommunen
  • fatter vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Fagseksjon barnehage arbeider også med kvalitet i barnehagene og planer og strategiske føringer for utvikling av barnehagesektoren i Molde.

Barnehageloven § 8

Implementering av ny rammeplan 2016 - 2020

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er rammeverket for å sikre at barna får et godt barnehagetilbud. Barnehageeier og alle som arbeider i barnehagen, skal sammen bidra til å oppfylle målene og kravene i rammeplanen med utgangspunkt i sine erfaringer og sin kompetanse.

Les hele sluttrapporten her. (PDF, 2 MB)

Se tidslinje for arrangement og tiltak. (PDF, 137 kB)

 

Kontakt

Fagavdeling barnehage
E-post