Fagavdeling barnehage

Kommunen er både barnehageeier og barnehagemyndighet.

Som barnehageeier er kommunen ansvarlig for driften i de kommunale barnehagene. Dette ansvaret er det styrer i de kommunale barnehagene som følger opp.

Kommunen er også barnehagemyndighet. Det betyr blant annet at kommunen skal gi veiledning og påse at både kommunale og private barnehager drives i tråd med lovverket. Dette ansvaret følges opp i fagseksjon barnehage.

Barnehagemyndighetens generelle oppgaver:

  • godkjenne alle kommunale og private barnehager
  • føre tilsyn med alle kommunale og private barnehager
  • ansvar for samordning av barnehageopptaket
  • sikre at alle barn med rett til barnehageplass får tilbud
  • ansvar for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage
  • yte tilskudd til ordinær drift av alle private barnehager i kommunen
  • fatte vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Fagseksjon barnehage arbeider også med kvalitet i barnehagene og planer og strategiske føringer for utvikling av barnehagesektoren i Molde.

Barnehageloven § 8

Kontakt

Ellen Lyngvær Hjelset
fagleder
E-post
Mobil 99 16 07 44
Fagavdeling barnehage
E-post
Mobil 47 50 21 68