Tilknytning

Vi har spesielt fokus på tilknytningsteori, ved bruk av «Trygghetssirkelen».

I de senere årene har fokuset på trygg tilknytning fått større plass i barnehagepedagogikken. Det legges opp til at tilknytningsperioden den første tiden i barnehagen skal gå over flere dager enn hva som var vanlig tidligere, og det forventes at barnehagene jobber med gode overganger også mellom avdelingene og med skolen. Den nye rammeplanen sier at personalet skal sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære (Rammeplanen). I tillegg kommer begrepet trygghet igjen under barnehagens verdier og formål.

Høy kompetanse i personalet

I vår enhet har vi de siste årene hatt spesielt fokus på tilknytningsteori, ved bruk av «Trygghetssirkelen». Dette er en modell som brukes i de daglige gjøremålene i barnehagen, som grunnlag for en pedagogisk praksis som fremmer trygg tilknytning og en god tilvenning i barnehagen. Den er utviklet for lettere å kunne analysere og tolke barns adferd, følelser og behov og for at barna skal bli tryggere og utvikle god selvregulering og sosial kompetanse. I vår enhet har flere av pedagogene sertifisering som COS-P veiledere (Circle of Secutity- Parenting). Det betyr at pedagogene kan holde kurs for foreldre, noe vi har som ambisjon å gjennomføre hvert eneste år.

Trygg tilknytning

Hovedfokuset er tilknytning til barnet, og det å se når barnet trenger omsorg, og når det trenger selvstendighet. Trygg tilknytning kan beskrives som barnets psykologiske immunforsvar og er en viktig beskyttelsesfaktor senere i livet.

Sirkelen viser oss at barnet i hovedsak har to omsorgsbehov:

Barnet trenger en omsorgsperson som er en trygg base, som barnet kan våge å bevege seg bort fra uten å bli forlatt.

  • Barnet trenger også en omsorgsperson som er en sikker havn, som alltid er der for å ta imot når barnet har behov for nærhet/trøst fra den voksne.
  • Når barnet begynner i barnehagen er foreldrene den trygge basen, og det er viktig at en setter av god tid i oppstarten. Barnet må få bevege seg “ut i verden” for å utforske, og være trygg på at foreldrene er til stede. At de er den trygge basen/sikre havnen, og kan ta imot når barnet vil ha hjelp, trenger trøst, eller sagt på en annen måte; trenger lading. Etter hvert som barnet blir kjent med, får utforske og blir trygg i forhold til sin kontaktperson, vil også denne fungere som en trygg base for barnet.