Foreldreråd/samarbeidsutvalg

Foreldreråd/samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, jfr. barnehageloven.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, jfr. barnehageloven. Ifølge loven skal foreldrerådet fremme foreldrenes fellesinteresse og bidra til at samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet består av alle foreldre i barnehagen og det velges vanligvis to representanter fra hver avdeling. Disse danner foreldrearbeidsutvalget FAU. Ut fra denne gruppen velges en leder og en nestleder som møter i Samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget SU består av like mange foreldre som ansatte. I tillegg er eier representant med en person, vanligvis en politiker i fra kommunestyret.

Dersom det er store saker angående barnehagens drift vil det være aktuelt å kalle inn foreldrerådet til møte. Foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget vil også kunne kalle inn foreldrerådet dersom de mener det er behov for det.

 Det er opprettet et nasjonalt FUB: Foreldreutvalget for barnehager