Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner er en felles plan for kommunene Aukra, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Rauma, Sunndal og Vestnes. Handlingsplanen ble vedtatt i 2017, og ble digitalisert i 2022 i forbindelse med rullering. 

Vold i nære relasjoner handler om vold der voldsutøver og voldsutsatt er knyttet til hverandre ved nære familiebånd, står i et avhengighetsforhold til hverandre, eller på annen måte betyr mye for hverandre i hverdagen. 

Isdal (2000) definerer vold i nære relasjoner som: «enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil».  

I WHOs voldsbegrep inngår både fysisk vold, seksuelle og psykiske overgrep og omsorgssvikt. Begrepet vold i nære relasjoner brukes om vold og overgrep som rettes mot familiemedlemmer. Til dette regnes samlivspartnere, barn, søsken og foreldre, eller andre som lever i stabile bofellesskap. 

Her finner du handlingsplan mot vold i nære relasjoner