Permisjon fra skolen

Elever kan få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon.

Det er ikke tillatt å gi permisjon ut over to uker om gangen. 

Opplæringsloven § 2-11 er absolutt på at det ikke er tillatt å gi permisjon ut over to uker (10 skoledager). Dersom foreldrene ønsker å ta eleven ut av skolen for en lenger sammenhengende periode enn to uker, sees dette på som privat hjemmeundervisning jfr. Opplæringsloven § 2-13. Eleven blir da tatt ut av skolen.

Søk om permisjon fra skole

Trossamfunn utenfor den norske kirke

Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstida slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisninga når hun eller han er tilbake.

Ferie

Det vil normalt ikke bli innvilget permisjon til ferie. Det kan gis permisjon ved store familiebegivenheter, alvorlig sykdom, dødsfall eller begravelser i nærmeste familie. Det kan også være helsemessige eller velferdsmessige forhold i familien som medfører at skolen bør innvilge en permisjonssøknad.

Konkurranser, verv og lignende

  • Det kan bli innvilget permisjon når eleven er tatt ut til å delta i idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå
  • Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende
  • Skolekorps og foreninger bør ikke arrangere felles turer eller samlinger i den ordinære skoletiden
  • Søknader om fri til å delta i arbeid der eleven er oppnevnt til politiske verv som for eksempel ungdomsrådet eller tilsvarende, skal i så stor utstrekning som mulig møtes positivt

Prøver, vurderinger og informasjonsdager

Elever får normalt ikke innvilget permisjon i perioder med forberedelse til, og gjennomføring av:

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Eksamen, muntlig og skriftlig
  • Heldagsprøver
  • Andre større vurderingssituasjoner (eksempelvis større prøver eller presentasjoner)
  • Den første uken av skoleåret - her blir det gitt viktig informasjon.

Søknaden skal behandles så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette.

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det.