Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse har 9 representanter.

Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse ved lederen eller en annen representant valgt av rådet, kan gis anledning til å legge fram rådets syn på saker under rådets interesseområde som er til behandling i et hovedutvalg, men deltar ikke i ordskiftet. Bruk av slik anledning skal være avklart med møtelederen før møtet starter.

Rådet fungerer som et konsultativt organ for Molde kommune i saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Representanter i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne