Molde eldreråd

Molde eldreråd

Eldrerådet har 9 medlemmer med personlige varamedlemmer, av dem 3 politikere. Medlemmene og varamedlemmene velges av kommunestyret. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.

Rådets oppgaver

Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder eldre. Slike saker skal kommunestyret forelegge for rådet. Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsen fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken.

Rådet har rett til å uttale seg under behandlingen av alle saker som gjelder eldre, fra alle sektorer/avdelinger innen kommunens virksomhet. Dette gjelder blant annet årsbudsjett, økonomiplan og kommuneplaner. Rådet skal også kunne uttale seg i saker som gjelder sektor/avdelingsvise planer som behandles i kommunale organ med særlig interesse for eldre, eks tiltak og planer i sosial-, helse- og pleie- og omsorgsområdene, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker og kommunikasjonsplaner, kulturtiltak og andre kommunale tiltak som gjelder eldre. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Medlemmer

Leder: Astrid Harstad – e-post: idekroken@gmail.com

Nestleder: Thorbjørn Myhre – e-post: thorbmy@online.no

Publikum oppfordres til å ta kontakt med eldrerådets representanter om saker som er relevante for eldres kår.

 

Reglement

 
 

Saker og møter

Eldrerådet har møte hver måned. Møtene er åpne for publikum.