Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø består av 11 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for den kommunale valgperioden. 

Utvalgets oppgaver

 • Hvis ikke utvalget har beslutningsmyndighet i saken, fremmes forslag til innstilling til formannskapet.
 • Utvalget er valgkomité for aktuelle styrer og organ som utgår fra utvalget.
 • Det skal oppnevnes et eget organ, underlagte dette hovedutvalget, som jobber med samferdselssaker, herunder kollektivtilbud og trafikksikkerhet som tema.

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø er ansvarlig for den planfaglige kompetansen for kommunen. Hovedutvalget eier overordnede planer som omhandler kommuneplanens samfunnsdel, veier, infrastruktur, arealplaner mm. Planstrategi utarbeides fra hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø og vedtas i kommunestyret.

Utvalget har beslutningsmyndighet i enkeltsaker i henhold til delegasjon.

Dette gjelder bl.a. følgende lover:

 • Likestillings- og diskrimineringsloven
  § 28 Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv.
 • Plan- og bygningsloven
  § 11-13 Utarbeiding av planprogram
  § 12-2 Områderegulering
  § 12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger
  § 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag
  § 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag
  § 13-1 Midlertidig forbud mot tiltak
  § 13-2 Varighet og frist
  § 13-3 Fristforlengelse
  § 19-2 Dispensasjonsvedtaket
  § 19-3 Midlertidig dispensasjon
  § 19-4 Dispensasjonsmyndigheten

Medlemmer 

Leder: Torgeir Dahl - e-post: torgeir.dahl@molde.kommune.no 

Nestleder: Anders Torvik - e-post: anders.torvik@moldepolitiker.no 

Representanter i hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø 

Reglement

Reglement for hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø

Saker og møte

Politiske møter og saker i Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø