Vil du bli meddommer?

Hvert fjerde år velger vi nye meddommere som skal gjøre tjeneste i domstolene.  Nå skal vi skal rekruttere nye meddommere for perioden 2025–2028. 

Noe for deg? Meld din interesse innen 1. mars!

Hva slags oppgaver har en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lengre.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis man taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Romsdal tingrett eller Frostating lagmannsrett innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Vervet som meddommer innebærer at du sammen med andre vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker.

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer i Molde kommune. Noen av disse kravene er:

  • at du er folkeregistrert i Molde kommune
  • at du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
  • at du snakker og forstår norsk
  • at du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene

Meddommere skal være vanlige kvinner og menn. Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Du finner mer informasjon om meddommervalg på nettsidene til Norges domstoler

Skjønnsmedlemmer

Molde kommune skal også foreslå skjønnsmedlemmer til Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Vi ser særlig etter kandidater som har god kunnskap innen følgende områder:

  • bygningskyndig kompetanse
  • innsikt i jord- og skogbruk
  • erfaring fra entreprenørvirksomhet – både som bygnings- og maskinentreprenører, og gjerne med erfaring fra gartnervirksomhet av ulikt slag
  • taksering av ulike slag faste eiendommer, og eiendomsmeglere med oppdatert kunnskap om omsetningsverdi av faste eiendommer i distriktet

Domstoladministrasjonen sier følgende om skjønnsmedlemmer:

Skjønnsmedlemmene (tidligere kalt skjønnsmenn) kan langt på vei karakteriseres som en type sakkyndige meddommere. De deltar både i tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten i rettslige skjønn og overskjønn (skjønn i lagmannsretten). Slike skjønn er en form for rettergang hvor formålet som regel er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom.

Skjønn brukes mest i forbindelse med ekspropriasjon og når områder blir vernet etter lov om biologisk mangfold. Skjønn kan også brukes i forbindelse med erstatning etter naturskade. Skjønnsmedlemmene skal alltid utgjøre flertallet målt mot antallet fagdommere. Skjønnsmedlemmer utnevnes av fylkeskommunen etter forslag fra kommunene. Det er ingen øvre aldersgrense for vervet.

Bli meddommer?

Vil du bli meddommer? Søk her!

Hva skjer videre?

Når fristen er ute, hentes det inn vandelsattest for de som ønsker å være meddommer. Deretter settes alle opp på en liste som legges til offentlig ettersyn og deretter til politisk behandling. Det er kommunestyret som innen 1. juli skal velge meddommerne. Alle som har søkt vil få et skriftlig svar fra oss.