Visjon og verdier

Visjon og verdier

Visjoner og verdier blir omsatt til egen arbeidshverdag, og er naturlig forpliktende ledetråd for den jobben og samfunnsoppgaven vi gjør sammen. Visjon og verdier legger premiss for vår arbeidsgiverpolitikk.

Vår visjon: 

Vi strekker oss langt! 

Våre verdier

Verdiene skal kjennetegne oss i møte med innbyggerne, brukere av kommunale tjenester og samarbeidspartnere. Det er viktig at verdiene kjennes naturlige samtidig som de skal være noe vi strekker oss etter og som preger jobben vi gjør. 

Verdiene skal være retningsgivende for hvordan vi opptrer i arbeidshverdagen vår, og hvordan vi møter innbyggerne og samfunnet vi er en del av. Verdiene kommer til uttrykk gjennom god ledelse og medarbeiderskap. Etisk kvalitet på tjenesteytelse og i forvaltning, er en forutsetning for at innbyggerne og andre interessegrupper skal ha tillit til kommunen.

Verdigrunnlaget ligger til grunn for å bygge opp og videreutvikle et godt omdømme. Målet er at alle ansatte og folkevalgte skal være bevisst dette. God etisk standard skal prege alle i møte med omverden, samt i oppfølging av regelverk og kontrollsystem.

Hele samfunnet skal kunne samle seg rundt verdier og visjonen for å utvikle Molde som en god kommune å bo og arbeide i. 

Molde kommune skal være

vidsynt, inkluderende og samskapende

Vidsynt

Vi løfter blikket og ser muligheter, ikke hindringer. Vi er fleksible og løsningsorienterte, lærer og lytter og setter innbyggerne sine behov i sentrum. 

Vi har mot til å tenke stort og satse, men har lov til å feile. For å være en vidsynt organisasjon trenger vi modige ansatte med kompetanse og engasjement, som vil bidra til å gjøre Molde kommune til en god arbeidsplass og moldesamfunnet til en god plass å bo og arbeide i.

Molde kommune er ikke til for seg selv, men for dem som bor og arbeider i samfunnet.

Inkluderende

I Molde kommune respekterer vi hverandre og ser menneske som en del av fellesskapet uavhengig av kjønn (-sidentitet), alder, etnisk bakgrunn, religion, seksuell legning eller funksjonsgrad. Alle skal ha like muligheter til å bidra.

Vi er åpne og lyttende for hverandre og ovenfor innbyggerne. Vi ser og respekterer hverandre, er ansvarlige og fordomsfrie. Vi tør å fremme våre meninger og gi uttrykk for utrygghet. Vi deler arbeidsmetoder og informasjon, kompetanse og beste praksis.

Samskapende   

Molde kommune skal samskape, både internt i organisasjonen og med innbyggerne, frivilligheten, næringsliv og akademiene, for å utvikle en god arbeidsplass, gode tjenester og en god hverdag for innbyggerne. Vi er koordinerte og snakker med en stemme, og samskaping skal være vår ledetråd.

Vi har pågangsmot, er nysgjerrige og motiverte for å utvikle oss  - sammen!