Tilskudd til integreringsarbeid

Tilskudd til integreringsarbeid

Frivillige organisasjoner som har tiltak rettet mot voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, inkludert norskfødte til innvandrerforelder, kan søke tilskudd fra kommunen.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret kan søke tilskudd fra kommunen for støtte til drift, prosjekter, enkelttiltak og/eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Det er en forutsetning at søkerorganisasjonen er registrert i Molde kommune.

Les mer om tilskuddet her (PDF, 233 kB)

Mål med ordningen

Ordningen har tre delmål: 

  • Del A: stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.  
  • Del B: økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.  
  • Del C: forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.  

Søknadsfrist

Økonomisk ramme for Molde kommune blir offentliggjort i uke 6, men du kan levere søknad allerede nå. 

Søknadsfristen er 25.02.2023

Slik søker du    

Søk prosjektstøtte

Søk driftsstøtte

Kontakt

Aida Heimen
nestleder / Avdelingsleder, Fellestjenester
E-post
Ann Kristin Flemmen
programveileder
E-post
Ane Botterli
programveileder
E-post