Tilskudd til integreringsarbeid

Frivillige organisasjoner som har tiltak rettet mot voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, inkludert norskfødte til innvandrerforelder, kan søke tilskudd fra kommunen.

Hvem kan søke?

Målgruppen for tilskuddsordningen er personer med innvandrerbakgrunn, beboere i asylmottak, og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Med «personer med innvandrerbakgrunn» mener vi personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre eller som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre.

Frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret kan søke tilskudd fra kommunen for støtte til drift, prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Det er en forutsetning at søkerorganisasjonen er registrert i Molde kommune.

Les mer om tilskuddet her

Forskrift om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Mål med ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i Norge.

Ordningen har tre delmål: 

  • A øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet
  • B øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter
  • C forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og styrke likestilling mellom kjønnene

Søknadsfrist og tilskuddsmidler

Søknadsskjemaene stenger fredag 02.feb kl.23:59. 

I 2024 er tilskuddsmidlene Molde kommune har tilgjengelig 518 702,- kroner. 

Slik søker du    

Søk prosjektstøtte

Søk driftsstøtte

Kontakt

Maria Hagen
miljøveileder
E-post
Mobil 47 66 06 15
Aida Heimen
nestleder / Avdelingsleder, Fellestjenester
E-post
Mobil 91 65 27 44
Ann Kristin Flemmen
fagkoordinator
E-post
Mobil 90 81 26 05