Tilskudd til integreringsarbeid

Tilskudd til integreringsarbeid

Frivillige organisasjoner som har tiltak rettet mot voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, inkludert norskfødte til innvandrerforelder, kan søke tilskudd fra kommunen.

Informasjonsmøte 7. april

Molde kommune inviterer frivillige organisasjoner til et digitalt informasjonsmøte (Teams) om tilskuddsordningen torsdag 7. april kl. 14-16.

Send oss en e-post om du ønsker å delta på møtet.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret kan søke tilskudd fra kommunen for støtte til drift, prosjekter, enkelttiltak og/eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Det er en forutsetning at søkerorganisasjonen er registrert i Molde kommune.

Last ned utlysningstekst (PDF, 720 kB)

Mål med ordningen

Ordningen har tre delmål: 

  • Del A: stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.  
  • Del B: økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.  
  • Del C: forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.  

Økonomisk ramme for Molde kommune er i 2022: 500 638 kroner.  

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 24. april

Slik søker du    

Søk prosjektstøtte

Søk driftsstøtte