Brukerutvalg helse og omsorg

Brukerutvalg helse og omsorg

Brukerutvalgene skal gi ledelsen råd slik at kommunen kan utvikle og tilby tjenester av god kvalitet som er tilpasset behovet til innbyggerne. Brukerutvalgene har ikke beslutningsmyndighet.

Saker på individnivå, for eksempel tjenestetilbud til enkeltpersoner, blir ikke behandlet i brukerutvalget.

Brukerutvalgene skal:

 • fremme brukere og deres pårørende/verger sine muligheter til å:
  • gi råd i saker som gjelder tjenestens utvikling og kvalitet
  • påvirke i strategi-, plan- og utviklingsarbeid
 • initiere utviklingsarbeid og tiltak for kvalitetsforbedring i tjenesten
 • bidra til å sikre god informasjon mellom bruker/pårørende/verge og enhetens ledelse
 • bidra til medvirkning fra brukere/pårørende/verger
   

Brukerutvalgenes arbeidsform

 • Brukerutvalgene skal involveres tidlig i prosesser for å sikre at brukermedvirkningen blir reell.
 • Helse- og omsorgstjenesten og brukerrepresentantene har et likeverdig ansvar for å melde inn saker til møtene.
 • Utvalgene har en rådgivende funksjon, ingen beslutningsmyndighet.
 • Brukerutvalgene har to møter per år, eller oftere ved behov.
 • Helse- og omsorgstjenestens representanter i utvalgene leder møtene, og ivaretar sekretærfunksjonen.

Våre brukerutvalg

Fra 1.9.2020 skal det være ett brukerutvalg per enhet i omsorgsdistriktene, i Bo- og habiliteringstjenesten og i Psykisk helse- og rustjenester.

Ordningen med brukerutvalg skal evalueres innen 1.1.2022.

Brukerutvalg for Bo- og habiliteringstjenesten

Brukerutvalg for Bo- og habiliteringstjenesten
Navn / e-postadresse Rolle
Bente Hegdal enhetsleder, Bo- og habiliteringstjenesten
Mette Borge-Olsen Moe faglig ansvarlig, Bo- og habiliteringstjenesten
Peder Inge Furseth brukerrepresentant
Jan-Egil Korseberg brukerrepresentant

 

Møtereferat
Møtereferat fra brukerutvalget for Bo- og habiliteringstjenesten - 27.04.2021 (PDF, 110 kB)
Møtereferat fra brukerutvalget for Bo- og habiliteringstjenesten - 15.06.2021 (PDF, 143 kB)
Møtereferat fra brukerutvalget for Bo- og habiliteringstjenesten - 07.09.2021 (PDF, 113 kB)

Valg, sammensetning og godtgjøring

For to år av gangen velges det to brukerrepresentanter og en vara per brukerutvalg. Brukerrepresentantene velges primært blant brukere som mottar tjenestene, pårørende eller verger. Det kan velges representanter fra brukerorganisasjoner eller pårørendeforeninger.

Enhetsleder og en avdelingsleder er faste medlemmer av utvalget. I tillegg kan andre representanter fra tjenesten delta avhengig av hvilke saker som tas opp.

Brukerrepresentantene gis møtegodtgjøring etter gruppe 2 i kommunens reglement for godtgjøring.

Lover og forskrifter

Brukermedvirkning i helse- og omsorgstjeneten er beskrevet i helse- og omsorgstjenestelovens § 3-10