Brukerutvalg helse og omsorg

Brukerutvalg helse og omsorg

Brukerutvalgene skal gi ledelsen råd slik at kommunen kan utvikle og tilby tjenester av god kvalitet som er tilpasset behovet til innbyggerne. 

Brukerutvalgene har ikke beslutningsmyndighet. Saker på individnivå, for eksempel tjenestetilbud til enkeltpersoner, blir ikke behandlet i brukerutvalget.

Brukerutvalgene skal:

 • fremme brukere og deres pårørende/verger sine muligheter til å:
  • gi råd i saker som gjelder tjenestens utvikling og kvalitet
  • påvirke i strategi-, plan- og utviklingsarbeid
 • initiere utviklingsarbeid og tiltak for kvalitetsforbedring i tjenesten
 • bidra til å sikre god informasjon mellom bruker/pårørende/verge og enhetens ledelse
 • bidra til medvirkning fra brukere/pårørende/verger
   

Brukerutvalgenes arbeidsform

 • Brukerutvalgene skal involveres tidlig i prosesser for å sikre at brukermedvirkningen blir reell.
 • Helse- og omsorgstjenesten og brukerrepresentantene har et likeverdig ansvar for å melde inn saker til møtene.
 • Utvalgene har en rådgivende funksjon, ingen beslutningsmyndighet.
 • Brukerutvalgene har to møter per år, eller oftere ved behov.
 • Helse- og omsorgstjenestens representanter i utvalgene leder møtene, og ivaretar sekretærfunksjonen.

Våre brukerutvalg

Fra 1.9.2020 skal det være ett brukerutvalg per enhet i omsorgsdistriktene, i Bo- og habiliteringstjenesten og i Psykisk helse- og rustjenester.

Ordningen med brukerutvalg skal evalueres innen 1.1.2022.

 Brukerutvalg for Psykisk helse- og rustjenester

Medlemmer av utvalget

Brukerutvalg for Psykisk helse- og rustjenester
Navn / e-postadresse Rolle Mobilnummer
Ann Sissel Misund Nedberg enhetsleder, Psykisk helse- og rustjenester 99 52 13 70
Gro-Anita Mundal avdelingsleder, Psykisk helse- og rustjenester 97 49 45 01
Alex Hoem brukerrepresentant 93 83 13 58
Johnny Hagset brukerrepresentant 93 44 24 00

 

Møtereferat
Møtereferat fra brukerutvalget for Psykisk helse- og rustjenester, 25.11.2020 (PDF, 132 kB)
Møtereferat fra brukerutvalget for Psykisk helse- og rustjenester, 27.01.2021 (PDF, 90 kB)
Møtereferat fra brukerutvalget for Psykisk helse- og rustjenester, 15.03.2021 (PDF, 72 kB)
Møtereferat fra brukerutvalget for Psykisk helse- og rustjenester, 06.09.2021 (PDF, 139 kB)

Brukerutvalg for Nesset omsorgssenter

Medlemmer av utvalget

Brukerutvalg for Nesset omsorgssenter
Navn / e-postadresse Rolle Mobilnummer
Kristine Gussiås enhetsleder 41 42 79 22
Iren Bakken Holsæther avdelingsleder sykehjemsavdelinga 90 63 09 75
Olav Sandø brukerrepresentant
Jann Hole brukerrepresentant

 

Møtereferat
Møtereferat fra brukerutvalget ved Nesset omsorgssenter, 09.09.21 (PDF, 126 kB)
Møtereferat fra brukerutvalget ved Nesset omsorgssenter, 14.12.20 (PDF, 197 kB)

Valg, sammensetning og godtgjøring

For to år av gangen velges det to brukerrepresentanter og en vara per brukerutvalg. Brukerrepresentantene velges primært blant brukere som mottar tjenestene, pårørende eller verger. Det kan velges representanter fra brukerorganisasjoner eller pårørendeforeninger.

Enhetsleder og en avdelingsleder er faste medlemmer av utvalget. I tillegg kan andre representanter fra tjenesten delta avhengig av hvilke saker som tas opp.

Brukerrepresentantene gis møtegodtgjøring etter gruppe 2 i kommunens reglement for godtgjøring.

Lover og forskrifter

Brukermedvirkning i helse- og omsorgstjeneten er beskrevet i helse- og omsorgstjenestelovens § 3-10