Stab for samfunnsutvikling

Stab for samfunnsutvikling består av rådgivere med fagkompetanse innen kommunal planlegging, klimatilpassing og folkehelse. 

Staben har blant annet ansvar for å utarbeide og følge opp: 

  • kommunens planstrategi 
  • kommuneplanens samfunnsdel
  • folkehelsestatistikken
  • klima -  og energiplan