Mardølafondet

Mardølafondet

Mardølafondet gir rimelige lån til næringslivet i kommunen, og da fortrinnsvis til tiltak i bygdene Eikesdal og Eresfjord.
 

Lån til en og samme virksomhet kan innvilges med inntil 30% av kapitalbehovet begrenset oppad til 1 000 000 kroner. Fondet kan også i spesielle tilfeller gi tilskudd. Det kan også gis stipend til søkere som er bosatt i området eller som skal slå seg ned her, og som skal utvide sine fagkunnskaper innen næringsvirksomhet.

Bakgrunn

Etter reguleringen av Mardølavassdraget i 1970, fikk Nesset kommune tildelt en engangserstatning på kr 7 000 000 som ble avsatt til et næringsfond. Det er vedtatt egne vedtekter for Mardølafondet. Fondskapitalen pr. januar 2017 er ca. 26 mill. Lånerenten pr. januar 2018 er 3,5% p.a.

Hvem kan søke?

I utgangspunktet kan alle foretak søke Mardølafondet om midler, men det settes som krav at foretaket må være registrert i tidligere Nesset kommune.

Mer informasjon i Vedtekter for Mardølafondet.

Søknadsfrist

Søknader blir behandlet fortløpende. Det er ingen søknadsfrist.

Slik søker du

Søknadsskjema Mardølafondet

Hva skjer videre

Fondsstyret har møter etter behov. Når søknaden din er behandlet vil du få et skriftlig svar. Dersom du får innvilget lån, må du ta kontakt med økonomiavdelinga for å fylle ut nødvendige lånedokumenter.

Klage

Får du avslag på søknaden kan du klage. Klagefristen er 3 uker fra du mottar svar. Klagen sendes til Molde kommune. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener at vedtaket bør endres. Kommunestyret fatter endelig vedtak i klagesaker som er delegert til fondsstyret.

Kontakt

John Walseth
rådgiver skogbruk
E-post
Mobil 48 28 95 03