Kulturminner

Kulturminner

Kulturminner og kulturmiljø er ressurser som skal forvaltes til det beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner på en bærekraftig måte.

For å sikre en god forvaltning av kulturminner og kulturmiljø i kommunen er det derfor avgjørende at disse er identifisert, beskrevet, verdivurdert og kartfestet. 

Kulturminner i Molde kommune

Visste du at det er registrert rundt 300 faste kulturminner og kulturmiljø i kommunen vår?

Her presenterer vi et utvalg. Lista vil bli oppdatert!

  1. Sjøgarden hotell og skysstasjon i Eidsvåg
  2. Heggdalsvik mølle og kvernhus på Otrøya
  3. Transformatorstasjonene i Julsundvegen og Amtmann Leths gate
  4. Helleristningane på Bogge

Temaplan for kulturminner og kulturmiljø

Her finner du den vedtatte planen. Planen inneholder også en liste over vernede og fredete kulturminner og kulturmiljø i hele kommunen. Listen oppdateres årlig. 

Temaplan for kulturminner og kulturmiljø 2021-2025

Kulturminnesøk

Her kan du søke i kartet og lese om registrerte kulturminner og kulturmiljø i Molde kommune. Du kan også utvide søket til andre deler av landet.

Kulturminnesøk.no

Forslag til nye kulturminner og kulturmiljø som bør vernes

Her kan du melde inn forslag om bygninger og andre objekter som du mener er verneverdige, og dermed bør registreres i Temaplan for kulturminner og kulturmiljø. 
Alle forslag vil bli vurdert i forbindelse med den årlige rulleringen av planen.

Her kan du melde inn forslag til nye kulturminner og kulturmiljø som bør vernes

Kontakt

Astrid Bøe Drejer
kulturkonsulent
E-post
Mobil 94 85 62 92