Sykkelveier

Sykkelveier

Molde er en langstrakt by som har stort potensiale som sykkelby.

Mange områder kan nåes uten nevneverdig høydeforskjell. Fra sentrum tar det 10-20 min til både Kvam og Kviltorp. Med el-sykkelen er også Nordbyen innen rekkevidde!

Mål

Nasjonal transportplan har per i dag som mål at 8 prosent av trafikken skal være syklister (NTP, 2014-2023). Møre og Romsdal fylkeskommune har et eget resultatmål fram til 2030 for Molde: Andel syklende skal øke fra 3 til 7 prosent gjennom et bypakke-prosjekt. Molde kommune har også en egen kommunedelplan "Hovednett for gående og syklende".

Med el-sykkelen som en ny komponent som kan erstatte bilen er behovet for bedre sykkelveier og -parkering sterkt økende. Å få en mer trafikksikker by med renere luft og mindre trafikkstøy krever innsats og samarbeid fra alle; både offentlige aktører, private bedrifter og ikke minst innbyggerne. Gjennom blant annet reiserådgivning er målet å få flere fra bil over på sykkel eller andre miljøvennlige reisemåter. Reisevaneundersøkelser og kartlegginger av byområder er viktige element som danner grunnlaget for framtidig arbeid og prioritering av handlingsplan for utbedring av sykkelnettet i Molde.

Fokusområder

Veiutforming

Ved utbedring av eksisterende veier jobber vi for å ha brede gang-/og sykkelveier eller separat sykkelfelt mellom gangvei og bilvei. Dette avhenger av breddekapasitet i området. Molde har flere steder utfordringer med tettliggende boligbebyggelse vanskelig topografi for veiutviding. I all ny planlegging forsøker vi å sette av nok areal til myke trafikanter.

Skilting for syklister

Per i dag er det lite skilting som viser hvor syklister kan ferdes. Dette vil vi jobbe for å forbedre. Henvisning til anbefalt rute, markering av fortsettende gang/sykkelvei etter blindvei og unntak ved innkjøring forbudt er naturlige prioriteringssaker.

Sykkelvei sentrum

Det er et mål å redusere biltrafikken i sentrum for å få bedre plass til myke trafikanter og varelevering. Mindre trafikk vil redusere antall potensielle trafikkfarer og gi et roligere miljø med renere luft.

Drift og vedlikehold

Det jobbes med å systematisere og effektivisere bydriftarbeidet slik at vi på best mulig måte kan holde gang- og sykkelveiene fremkommelige og trygge under alle forhold.

Prosjektområder

Mordalsvågen - Eidskrem

Per i dag mangler det et tilbud for syklister på denne strekninga. Vi samarbeider nå med Aukra kommune for å få til ei god sykkelveiløsning utenom FV 662.

Bolsøya

Molde kommune har utarbeidet reguleringsplan for en ny gang- og sykkelvei på Bolsøya. Veien går fra krysset mot Nothusbukta til Bolsøya skole. Gang- og sykkelveien er del av hovednettet for gående og syklende i Molde kommune og et viktig trafikksikringstiltak for bl.a. skoleelevene på øya. Samtidig vil alle kryss langs strekninga bli utbedret og tilrettelagt for myke trafikanter. Gang- og sykkelveien skal i fremtiden videreføres mot Bolsøybrua.

Strekninga Elvegata - Kviltorp

Molde kommune har i kommuneplanen sin arealdel en egen strategi for gang- og sykkelveier.Første steg av disse områdene er å fullføre den påbegynte gang- og sykkelstien mellom Elvegata og Kviltorp. I dag eksisterer kun delen fra Frænavegen i vest til Felleskjøpet i øst. Neste steg er å bygge bro over Moldeelva ved Fabrikkvegen-Elvegata. Videre skal det bli undergang under Frænavegen. Mellom Fuglset og Kviltorp avhenger linjevalg noe av framdriften på E39 Fuglset-Kviltorp og hvordan veinettet blir i forbindelse med dette.