Utvikling og forvaltning

Utvikling og forvaltning

Avdelingsleder: Karoline Valle

Avdelingen utøver kommunens rolle som sektormyndighet etter relevante lovverk knyttet til vei, trafikk, gatelys, parker, friområder og parkering.

Avdelingen utarbeider planer og strategier innen ovennevnte områder i samarbeid med andre aktuelle instanser i kommunen. Aktuelt planarbeid er blant annet trafikksikkerhetsplan, parkeringsstrategi og hovedplan vei.

Avdelingen opptrer som veimyndighet på vegne av Molde kommune, og har ansvar for forvaltning og trafikksikkerhet for det kommunale vei- og gatelysnettet.

Vi utøver kommunens myndighet knyttet til avgiftsbelagt parkering på offentlig vei. Dette gjelder parkeringsplasser, gateparkering og Molde parkeringshus. Molde kommune har avtale med Romsdal Parkering AS om administrasjon og håndheving av skiltreguleringer på privat grunn. Avdelingen forvalter også utleie av gategrunn og torgplasser, og behandler parkeringstillatelser for forflytningshemmede.

Avdelingen har ansvar for å utarbeide planer og forvalte kommunens parker og friområder.

Kontakt

Karoline Valle
avdelingsleder utvikling og forvaltning
E-post
Mobil 996 96 864