Personal- og organisasjonsavdelingen

Personal- og organisasjonsavdelingen

Avdelingen ledes av personal- og organisasjonssjef Astrid Abelseth.

Personal- og organisasjonsavdelingen ivaretar overordnet arbeidsgiveransvar. Dette gjøres gjennom aktivt og utviklingsrettet personal- og organisasjonsarbeid. Avdelingen jobber for å nå Molde kommunes overordnede mål om å ha en effektiv og veldrevet organisasjon, og styrke hele organisasjonens evne til måloppnåelse. Det leveres lederveiledning og -støtte, prosjektstøtte, prosessveiledning, tilrettelegging, oppfølging, ulike former for opplæring samt strategisk og analytisk arbeid. Avdelingen skal sikre at organisasjonen arbeider innenfor de lover, forskrifter, rundskriv, styringsdokumenter og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

Hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet og lærlingene, ligger også på budsjettet til avdelingen. Eksterne midler delfinansierer flere av personal- og organisasjonsutviklingstiltakene.

Hovedoppgaver

Avdelingens viktigste oppgaver er å legge til rette for at kommunen når sitt mål om å være en attraktiv arbeidsgiver. Dette oppnås gjennom arbeidsgiverstrategi, kompetanseledelse, leder- og medarbeiderutvikling, rekruttering, personaloppfølging, medbestemmelse, HMS og avvikshåndtering samt juridisk kompetanse i henhold til lov- og avtaleverk.

Finn en ansatt

 Finn en ansatt i personal- og organisasjonsavdelingen

Organisasjonskart

Organisasjonskart over avdelingen.  - Klikk for stort bilde

Kontakt

Astrid Abelseth
personal- og organisasjonssjef
E-post
Mobil 90 84 61 12