Helsetjenester

Helsetjenester

Enheten er organisert med følgende avdelinger:

 • Legetjenesten
  Fastleger på åtte legekontor, sykehjemsoverlege, sykehjemsleger, helsestasjonsleger, skoleleger, fire leger i spesialisering (tidligere kalt «turnusleger») og assisterende kommuneoverlege. Kommunen driver fire av disse legekontorene; Skåla, Kirkebakken, Nesset og Midsund. 

 • Interkommunal legevakt
  For innbyggerne i kommunene: Molde, Hustadvika, Aukra, Rauma og Sunndal. I Sunndal, Rauma, Midsund og Aukra opprettes legevaktsatellitter der lege kan utføre videokonsultasjoner.

 • Kommunale akutte døgnplasser
  Molde kommune er vertskommune for samarbeid om kommunale akutte døgnplasser (KAD) for Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Sunndal. Det er etablert fem sengeplasser i Kirkebakken helsehus.
   
 • Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
  Svangerskapsomsorg, helsestasjonsvirksomhet for spe- og småbarn, skolehelsetjeneste for barne-, ungdoms- og videregående skoler, helsestasjon ungdom, helsetjeneste for flyktninger, foreldrestøttende tilbud, helsestasjon for eldre, forebyggende hjemmebesøk og reisevaksinasjon.
   
 • Fysioterapitjenester, ergoterapi og rehabiliteringsteam
  Driftsavtaler på fysikalske institutt, samt kommunale fysioterapi- og ergoterapitjenester. Somatisk rehabiliteringsteam. Hverdagsrehabiliteringsteam. Frisklivssentral. Forebyggende hjemmebesøk  og helsestasjon for eldre.
   
 • Hjelpemiddelforvaltning
  Hjelpemiddelforvaltning, helse- og mestringsteknologi, syns- og hørselskontakt.

Kontakt

Tove Martinsen
enhetsleder
E-post
Mobil 95 73 40 73