Eiendomsforvaltning

Eiendomsforvaltning

Forvaltningsavdelingen er én av tre avdelinger i Molde eiendom KF.

Forvaltningsavdelingen favner over virksomhetsområder som bolig, HMS, økonomi, forsikring og kontraktforvaltningen av kommunens eide og innleide bygg og lokaler.

Molde eiendom KF plikter å skaffe til veie, enten ved å leie, bygge eller kjøpe, tilstrekkelige og hensiktsmessige boliger i henhold til kommunens og leiemarkedets etterspørsel.

Avdelingen ivaretar kommunens plikt til å gjennomføre politiske vedtatte boligsosiale tiltak, og skaffe bolig til prioriterte grupper som har rett til/trenger hjelp på boligmarkedet.

Molde eiendom KF driver utleie av kommunale boliger i henhold til vedtatt tildelingsprosedyre og rollefordeling mellom foretaket og Molde kommune. Det er Molde kommune ved Kontoret for tildeling og koordinering som tar imot og behandler søknad om kommunale boliger. Kommunale boliger betraktes i utgangspunktet som midlertidig hjelp, men tilbud kan også gis på varig basis, særlig trygde- og omsorgsboliger.
 

Om Molde eiendom KF

Kontakt

Bjørn Olav Ellingsen
avdelingsleder forvaltning
E-post
Mobil 98 48 80 66