Spørsmål om koronaviruset?

Molde eiendom KF

Molde eiendom KF

Molde eiendom er kommunens enhet innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av kommunens bygninger. Foretaket har ansvar både for utleieboliger til prioriterte grupper og for formålsbygg som barnehager og skoler i Molde kommune. Molde eiendom fungerer også som kommunens byggherre i kommunale byggeprosjekt.

Foretaket eier og drifter kommunens eiendomsmasse, herunder:

 • kommunale skoler og barnehager, inklusive uteområder og lekeplasser
 • idrettsbygg
 • kulturbygg 
 • administrasjonsbygg, kontorlokaler til kommunens enheter mv.
 • kommunale boliger

Molde kommune og Molde eiendom KF arbeider etter en bestiller – utførermodell, der Molde kommune er bestiller og foretaket er utfører. Dette gjelder både ved behov for nye skoler og sykehjemsplasser og ved behov for flere eller andre typer utleieboliger.

Dersom du ønsker å leie lokaler i kommunale bygg, eksempelvis skoler eller idrettsbygg, tar du kontakt direkte med den aktuelle enheten.

Molde eiendom KF er organisert i to avdelinger, forvaltning og drift:

Forvaltning

Forvaltningsavdelingen favner over virksomhetsområder som prosjekt, bolig, HMS, forsikring og kontraktforvaltningen av kommunens eide og innleide bygg og lokaler. Seksjonen har i dag åtte ansatte, deriblant prosjektledere, rådgivere og avdelingsleder.

Prosjekt

Molde eiendom har ansvaret for planlegging, oppfølging og gjennomføring av alle større byggeprosjekter i kommunal regi, både i form av nybygg og rehabilitering. Prosjekt utfører også prosjekt- og byggeledelse i tillegg til sitt byggherreansvar.

Planlegging av kommunale byggetiltak går gjennom mange faser og involverer flere interessegrupper, kommunale enheter, politiske fora og eksterne tjenesteleverandører.

Les mer om pågående prosjekt her: Under bygging og utvikling.

Bolig

Molde eiendom plikter å skaffe til veie, enten ved å leie, bygge eller kjøpe, tilstrekkelige og hensiktsmessige boliger i henhold til kommunens og leiemarkedets etterspørsel. Boligseksjonen ivaretar kommunens plikt til å gjennomføre politiske vedtatte boligsosiale tiltak, gjennom å tilby boliger til prioriterte grupper av boligsøkere:

 • vanskeligstilte
 • boliger tilrettelagt for eldre eller for de med nedsatt funksjonsevne
 • psykisk utviklingshemmede
 • mennesker som har behov for psykiatrisk oppfølgning

Molde eiendom driver utleie av kommunale boliger i henhold til vedtatt tildelingsprosedyre og rollefordeling mellom foretaket og Molde kommune. Det er Molde kommune ved Kontoret for tildeling og koordinering som tar imot og behandler søknad om kommunale boliger. Kommunale boliger betraktes i utgangspunktet som midlertidig hjelp, men tilbud kan også gis på varig basis, særlig trygde- og omsorgsboliger.

Drift

Driftsavdelingen har ansvaret for den daglige bygningstekniske driften på kommunens bygninger samt at de har ansvar for å utføre vedlikeholdsoppdrag for å ivareta eiendommenes verdi og funksjon. Det innebærer oppgaver som:

 • periodisk kontroll av bygg og tekniske anlegg
 • utføre planlagt vedlikehold
 • håndtere feil og avvik
 • daglig og periodisk renhold

Til å gjennomføre disse oppgavene, har avdelingen i dag rundt 40 ansatte der renholdere, driftsteknikere, oppsynsmenn, ingeniører og avdelingsleder samarbeider for å ivareta og drifte kommunens eiendommer på en profesjonell og faglig god måte. 

Renhold

Molde eiendom leverer renholdstjenester til kommunens formålsbygg. Seksjonen leverer tjenester med fokus på fagkunnskap, grønt renhold og økonomi.

Renholdseksjonen påtar seg også bestillingsoppdrag fra andre kommunale enheter.

Klikk for stort bildeMolde Eiendom KF holder til i Bispegården

Kontaktinformasjon

Hege Frisvold
konstituert daglig leder, avdelingsleder forvaltning
E-post
Mobil 414 66 370

Adresse

Besøksadresse: Julsundvegen 13, 6413 Molde

Postadresse: Rådhusplassen 1, 6413 Molde

Telefon: 71 11 10 00

E-post: postmottak@molde.kommune.no

Organisasjonsnummer: 985 608 180

Kart