Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Selskapet skal, på vegne av medlemskommunene og i henhold til delegasjon, utøve den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som medlemskommunene har etter Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) – med mindre det er unntatt i kommunale vedtak, innenfor områdene innsamling, transport og behandling av avfall / slam og alle oppgaver tilknyttet dette.

Selskapet kan delta i og / eller etablere andre selskap til utøvelse av virksomhet innen denne formålsparagrafen.

Nettsidene til RIR IKS

Adresse

Årøsetervegen 56, 6422 Molde

Telefon: 71 21 34 50

E-post:  rir@rir.no

Nettsider: https://www.rir.no