Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Selskapet skal, på vegne av medlemskommunene og i henhold til delegasjon, utøve den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som medlemskommunene har etter Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) – med mindre det er unntatt i kommunale vedtak, innenfor områdene innsamling, transport og behandling av avfall / slam og alle oppgaver tilknyttet dette.

Selskapet kan delta i og / eller etablere andre selskap til utøvelse av virksomhet innen denne formålsparagrafen.

Hjemmeside: rir.no

Adresse

Adresse: Årøsetervegen 56, 6422 Molde
Telefon: 71 21 34 50
E-post:  rir@rir.no
Hjemmeside: http://www.rir.no