Statistikk om livskvalitet

Statistikk om livskvalitet

Her finner du statistikk om livskvaliteten til innbyggere i Molde kommune. Tallene er fra Folkehelseundersøkelsen i Møre og Romsdal 2021 og Ungdataundersøkelsen 2021.

Kort fortalt

  • I Molde kommune svarer 29 % at de er svært tilfredse med livet, mens 17 % er lite tilfredse med livet.
  • I Molde svarer 35 % at de en sterk opplevelse av mening i livet, mens 17 % har en svak opplevelse av mening.
  • Nivået av tillit til andre mennesker er litt høyere i Molde enn i fylket som helhet. 52 % har stor tillit til andre mennesker i Molde kommune, mens det samme gjelder 49 % i fylket som helhet.
  • Omtrent en av fem svarer at de er ganske eller veldig ensomme i Molde kommune.
  • 83 % av elevene i ungdomsskolen og 80 % av elevene i videregående skole (som bor i Molde) svarer at de er tilfredse med livet sitt.
  • Jenter er mindre fornøyde med livet enn gutter, og dette gjelder på alle trinn i både ungdomsskole og videregående skole.

Hva er livskvalitet?

Livskvalitet omfatter både objektive faktorer som økonomi, boforhold og deltakelse i samfunnet, og subjektive faktorer som glede, mening, engasjement og tilfredshet. Opplevelse av trygghet, fellesskap, utvikling og påvirkningsmuligheter er viktig for livskvaliteten.

God livskvalitet er gunstig både for den enkeltes helse og levealder, men også for familie-, arbeids- og samfunnsliv.  God livskvalitet styrker motstandskraften i møte med belastninger, beskytter mot psykiske plager som angst og depresjon, og gjør det lettere å leve med helseplager. Vi har skrevet mer om livskvalitet i folkehelsearbeidet her (Lenke til ny side om livskvalitet)

Folkehelseundersøkelsen i Møre og Romsdal 2021   

Folkehelseundersøkelsen i Møre og Romsdal 2021 er en undersøkelse som handler om helse, tilgang til tjenester og fasiliteter, sosialt miljø og nærmiljø, psykiske plager og livskvalitet med mer.  Den ble for første gang gjennomført i Møre og Romsdal i februar 2021. Til sammen 24 967 innbyggere over 18 år svarte på undersøkelsen, en svarprosent på 45,8 prosent. I Molde kommune svarte 3 269 personer på undersøkelsen.

I folkehelseundersøkelsen er ikke resultatene ‘vektet’ for å unngå utvalgsskjevhet. Fordi kvinner, eldre, og personer med høy utdanning oftere svarer på spørreundersøkelser enn menn, yngre personer og de med lavere utdanning, er ikke resultatet representativt for hele befolkningen med mindre man vekter tallene for å gjøre opp for disse skjevhetene. Siden tallene fra folkehelseundersøkelsen ikke er vektet, påvirker dette resultatene. Når det kommer til livskvalitet er det vanlig at personer med lav livskvalitet sjeldnere svarer på undersøkelsen enn de med høy livskvalitet. Derfor er resultatene fra folkehelseundersøkelsen ikke helt representativ for hele befolkningen, og kan gi et mer positivt bilde enn om man hadde vektet opp til representative resultater. Sammenligner man resultatene fra Folkehelseundersøkelsen i Møre og Romsdal 2021 med tall for Møre og Romsdal fra Livskvalitetsundersøkelsen 2021 (som er vektet), ser vi at undersøkelsen som er vektet viser lavere livskvalitet i Møre og Romsdal.

Folkehelseundersøkinga i Møre og Romsdal 2021 - FHI

Tre av ti svarer at de har høy tilfredshet med livet i Molde

I Folkehelseundersøkelsen i Møre og Romsdal ble det stilt flere spørsmål om subjektiv livskvalitet. Hovedspørsmålet handler om tilfredshet med livet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med livet ditt for tiden?» og besvares på en skala fra 0 (ikke fornøyd i det hele tatt) til 10 (svært fornøyd). Svarene grupperes som lav, middels eller høy tilfredshet. I Molde svarer 17 prosent at de har lav tilfredshet, altså at de svarer mellom 0 og 5 på en skala fra 0 til 10. 29 prosent svarer at de har høy tilfredshet med livet, altså at de svarer 9 eller 10 på skalaen. Dette er omtrent på samme nivå som i fylket som helhet.

Tilfredshet med livet i Molde og Møre og Romsdal 2021

Se beskrivelse i tekst. Grafikk. - Klikk for stort bildeKilde: Folkehelseundersøkelsen i Møre og Romsdal 2021, FHI, Møre og Romsdal fylkeskommune

En av tre i Molde svarer at de har en sterk opplevelse av mening i livet

I Folkehelseundersøkelsen i Møre og Romsdal ble det også stilt et spørsmål om opplevelse av om det man gjør i livet er meningsfylt. I Molde har 17 prosent en svak opplevelse av mening med det de gjør i livet, altså at de svarer mellom 0 og 5 på en skala fra 0 til 10. 35 prosent har en sterk opplevelse av mening, altså at de svarer 9 eller 10 på skalaen. Dette er omtrent på samme nivå som i fylket som helhet.

Opplevelse av mening i Molde og Møre og Romsdal 2021

Se beskrivelse i tekst. Grafikk. - Klikk for stort bildeKilde: Folkehelseundersøkelsen i Møre og Romsdal 2021, FHI, Møre og Romsdal fylkeskommune. Spørsmålet som er stilt er: «Alt i alt, i hvilken grad opplever du at det du gjør i livet er meningsfylt?» og besvares på en skala fra 0 (ikke meningsfylt i det hele tatt) til 10 (svært meningsfylt). Svarene grupperes som svak (0-5), middels (6-8) eller sterk opplevelse av mening (9-10).

Stor tillit til andre mennesker

I Folkehelseundersøkelsen i Møre og Romsdal ble det også stilt et spørsmål om tillit til andre. Spørsmålet som er stilt er: «Vil du stort sett si at folk flest er til å stole på, eller at en ikke kan være for forsiktig når man har med andre å gjøre?» og besvares på en skala fra 0 (Kan ikke være for forsiktig) til 10 (Folk flest er til å stole på). I Molde har 12 prosent liten tillit til andre mennesker, altså at de svarer mellom 0 og 4 på en skala fra 0 til 10. 52 prosent har stor tillit til andre mennesker, altså at de svarer mellom 8 og 10 på skalaen. Dette er et høyere nivå av tillit enn i fylket som helhet, hvor andelen med stor tillit er 49 prosent.

Tillit til andre mennesker i Molde og Møre og Romsdal 2021

Se beskrivelse i tekst. Grafikk. - Klikk for stort bildeKilde: Folkehelseundersøkelsen i Møre og Romsdal 2021, FHI

En av fem svarer at de er ganske eller svært ensom

I Molde svarer 43 prosent at de ikke er ensomme, altså at de svarer 0 på en skala fra 0 til 10 på spørsmålet «Tenk på hvordan du har følt deg de siste 7 dagene. I hvilken grad var du ensom?». 21 prosent svarer at de er ganske eller veldig ensomme, altså mellom 5 og 10 på skalaen. Dette er på samme nivå som fylket som helhet.

Ensomhet i Molde og Møre og Romsdal 2021

Se beskrivelse i tekst. Grafikk. - Klikk for stort bildeKilde: Folkehelseundersøkelsen i Møre og Romsdal 2021, FHI Spørsmålet som er stilt er: «Tenk på hvordan du har følt deg de siste 7 dagene. I hvilken grad var du ensom?» og besvares på en skala fra 0 (Ikke ensom i det hele tatt) til 10 (Svært ensom). Svarene grupperes som ikke ensom (0), litt ensom (1-4) eller ganske eller veldig ensom (5-10).

Ungdataundersøkelsen 2021

Ungdata er en spørreundersøkelse som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritiden. Ungdata ble gjennomført ved alle ungdomsskoler og alle videregående skoler i Molde kommune i mars 2021. 963 elever fra 8. til 10. trinn fra ungdomsskolen og 735 elever med bosted i Molde fra vg1 til vg3 i videregående skole har svart på undersøkelsen.

Lenke til mer informasjon om Ungdata: Hva er ungdata? - Molde kommune

20 prosent av elever i videregående skole svarer at de er lite tilfredse med livet

I undersøkelsen er det stilt spørsmål om livskvalitet. Resultatene både for ungdomsskole og videregående skole viser at det store flertallet har det godt. Blant ungdomsskoleelevene oppgir 83 prosent at de har middels eller høy tilfredshet med livet (6-10 på skalaen). Blant videregåendeelevene som er bosatt i Molde kommune oppgir 80 prosent det samme. De aller fleste er fornøyd med hvordan de er, og mange er fornøyd med hvordan de har det. En klar majoritet opplever at livet de lever gir mening. Samtidig finnes det også en god del som gir uttrykk for at ikke alt er like greit. Blant ungdomsskoleelevene er det 17 prosent som har lav tilfredshet med livet, og blant elever i videregående skole (som bor i Molde) gjelder det 20 prosent.

Tilfredshet med livet, ungdomsskole og videregående skole

Se beskrivelse i tekst. Grafikk. - Klikk for stort bildeKilde: Ungdata 2021 Videregående skole (bor i Molde) består av elever i videregående skole som også er bosatt i Molde kommune. Spørsmålet som er stilt er: «Tenk deg en skala som går fra 0 til 10. Toppen av skalaen (10) står for det best mulige livet for deg og nederst (0) er det verst mulige livet for deg. Generelt sett, hvor står du på denne skalaen nå for tiden?»

Ser man på kjønnsforskjeller i de ulike klassetrinnene, ser man at guttene i større grad enn jentene er fornøyde med livet. Forskjellen finnes på alle trinn både i ungdomsskolen og videregående skole. Minst forskjell mellom jenter og gutter er det i vg3, der 85% av guttene og 82 % av jentene krysser av for 6 eller mer på en skala fra 0-10.

Vi har skrevet mer om ungdata-resultatene her

Andel som svarer at de er ganske eller veldig tilfreds med livet, fordelt etter klassetrinn og alder

Se beskrivelse i tekst. Grafikk. - Klikk for stort bildeKilde: Ungdata 2021 Videregående skole består av elever som går på videregående skole i Molde kommune, altså både elever som er bosatt i Molde kommune eller i en annen kommune. Spørsmålet som er stilt er: «Tenk deg en skala som går fra 0 til 10. Toppen av skalaen (10) står for det best mulige livet for deg og nederst (0) er det verst mulige livet for deg. Generelt sett, hvor står du på denne skalaen nå for tiden?»

Mer informasjon om livskvalitet og folkehelsearbeidet i Molde kommune

Mer statistikk om livskvalitet i Molde kommune:

Møre og Romsdal fylkeskommune:

Folkehelseinstituttet:

Ungdata: