Folkehelse

Kommunene har ansvar for folkehelsearbeidet, og skal bruke alle sine sektorer for å fremme helse og forebygge sykdom. Det overordnede målet for folkehelsearbeidet er flere leveår med god helse, og å redusere sosiale helseforskjeller.

Folkehelseoversikt Molde

Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som kan påvirke innbyggernes helse. Folkehelseoversikten for 2023 er et viktig kunnskapsgrunnlag som blir lagt til grunn for både kommunalt planarbeid og konkrete tiltak som iverksettes.

Folkehelseoversikten er laget på tvers av sektorene i kommunen. Det er gjort en samlet vurdering av hva som er viktig å trekke frem, og ikke alle temaer og utfordringsområder er like grundig omtalt. Sentralt har vært å legge vekt på områder som vi som kommune og moldesamfunn har muligheter for å påvirke.

Folkehelseoversikt Molde kommune, 2023

Hva er folkehelse?

Folkehelseloven definerer folkehelse og folkehelsearbeidet slik:

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.


Folkehelsearbeidet

Helse påvirkes av mange faktorer, både individuelle faktorer, levekår og samfunnsforhold har stor betydning. Folkehelsearbeidet skal være langsiktig og systematisk, følge nasjonale føringer og forventninger, ta utgangspunkt i kunnskap om lokale utfordringer og bygge på forskningsbaserte og anerkjente metoder.

Folkehelsearbeidet er tverrsektorielt, påvirkningsfaktorer for folkehelsen finnes i alle kommunens sektorer.

Viktige målområder for folkehelsearbeidet er trivsel og livskvalitet, god oppvekst for alle, et inkluderende samfunn, nærmiljø med møteplasser for alle aldersgrupper, lett og trygg tilgang til grønt- og friluftsområder for alle innbyggere, et helsefremmende arbeidsliv og gode boliger for alle.

For å nå disse overordnede målene er det nødvendig med samarbeid mellom flere av kommunens sektorer og med eksterne samarbeidspartnere i offentlig, privat næringsliv og frivillig sektor. Medvirkning fra innbyggerne vil være avgjørende for å lykkes.  

Folkehelse og sosial bærekraft

Folkehelsearbeidet har mye til felles med den sosiale dimensjonen i FNs bærekraftsmål. Begge har som mål å fremme en samfunnsutvikling som 

  • setter menneskelige behov i sentrum
  • gir sosial rettferdighet og like livssjanser for alle
  • legger til rette for at mennesker som bor i lokalsamfunnet, kan påvirke forhold i nærmiljøet og ellers i kommunen
  • legger til rette for deltakelse og samarbeid

(Folkehelseinstituttet)

Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Gjennom planprosessene kan kommunen legge til rette for en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling.

Kontakt

Sigri Jorunn Ness Spjelkavik
samfunnsplanlegger
E-post
Mobil 95 33 83 48