Snøbrøyting/-rydding på offentlig veg - forholdet til private avkjørsler og fortau

Snøfres Frænavegen

Kommunen som vegmyndighet registrerer at det fra tid til annen kommer avisinnlegg med ”hjertesukk” fra frustrerte beboere/tomteeiere vedrørende gjenfylling av private avkjørsler som følge av snøbrøyting/rydding av det offentlige vegnettet. 

Snøen/brøytekanten som blir liggende igjen i avkjørsler skaper irritasjon/frustrasjon for enkelte, mens langt de fleste har stor forståelse for at det ikke kan kreves av offentlige vegmyndigheter (både kommunen og Statens vegvesen) at de skal rydde avkjørslene etter snøbrøyting.

Snø i private avkjørsler som følge av brøyting av offentlig veg er tema hver vinter, og enkelte ber om orientering om offentlige vegmyndigheters praksis i slike saker. Med bakgrunn i dette, er det  i avisartikler redegjort for offentlige vegmyndigheters rettigheter og plikter ved snøbrøyting. Kommunen som vegholder innser jo at dette er et tema som kommer opp igjen hver vintersesong.

Med bakgrunn i dette, kan følgende opplysninger gis omkring lovverket/de rettslige forhold som ligger til grunn for den praksis som vintervedlikeholdet drives etter i Molde kommune.

Rettslige forhold ved vegvedlikehold:

Offentlig vegmyndighet er i egenskap av eier av veggrunnen å betrakte som ”nabo” i nabolovens forstand. En sentral bestemmelse er lovens § 2 der det heter at ”ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som er urimelig eller som ellers er til skade eller ulempe på naboeiendom”.

I lovens forstand er vegholder og eier av tilstøtende eiendom derfor i prinsippet likestilte.

Rettspraksis har likevel vist at den som bare har bruksrett/vegrett til den offentlige vegen, ikke kan ansees som nabo i forhold til nabolovens § 2 og dermed ikke kan påberope seg lovens bestemmelser.

Som regel vil vegholders vanlige virksomhet med vedlikehold og drift av vegen med bruk av store biler og maskiner medføre større problemer for naboeiendom enn virksomheten på naboeiendommen har på vegen. Så lenge det er tale om normal virksomhet og at arbeidet skjer på en aktsom måte, har rettspraksis vist at det skal mye til for at domstolene finner at vanlig vegvedlikehold (også snøbrøyting) på offentlig veg gir grunnlag for påtale etter naboloven.

Private avkjørsler

Et stadig tilbakevendende problem er ”krigen” mellom vegmyndighetene og de private grunneierne om gjenfylling av private avkjørsler. Molde kommune som vegholder har forståelse for de ulemper og ekstraarbeid de enkelte grunneierne blir påført som følge av snøbrøytingen.

Det er lenge siden de rettslige forholdene i tilknytning til dette ”problemet” ble nedfelt av Samferdselsdepartementet. Brøyting av snø fra offentlig veg inn på tilstøtende eiendommer har vært praktisert over hele landet og i alle år. Selv om det fra tid til annen har vært klaget over ulemper som følge av dette, er det ikke kjent at det har vært bestridt at det er lovlig adgang til å brøyte på denne måte.

Den enkelte tomteeier som har eiendom langs offentlige veg har som oftest stor forståelse for at vi ikke har noen annen måte å få ryddet vegen på enn å føre den ut til siden all den tid ”brøytesonen” ikke utgjør for stort areal langs vegen.

I dette kan en heller ikke glemme at eierne av de tilstøtende eiendommer også har en fordel av at vegen blir utbrøytet/vedlikeholdt på en god måte.

Private fortau

Det er stort sett samme problemer som oppstår her som for private avkjørsler. I henhold til politivedtektene har eier av hus eller grunn mot offentlig sted vedlikeholdsplikt av fortau, både sommer- og vintervedlikehold.

Det er en innarbeidet og erkjent praksis at gårdeierne selv bekoster både opprusting av fortau og vedlikeholdsarbeider. I de senere årene har en del gårdeiere i sentrumsområdet for egen regning rustet opp sine fortau med ny belegning og varmekabler for å unngå maskinell rydding.

Gårdeiere som ikke har gjort slike tiltak, må selv sørge for å få ryddet ”sine” fortau eller inngå avtaler med private maskineiere om rydding.

De fleste har også forståelse for at det ikke kan forventes at vegmyndighetene skal foreta opprydding i private portrom/avkjørsler eller på private fortau, og tar opprydding av egne avkjørsler som en naturlig del av ansvarsdelingen.

Det vil alltid være noen som føler trang for og velger den letteste måte ved å ”levere” snøen tilbake ved at den kastes inn i vegområdet igjen. En slik handling er naturligvis ulovlig og kan/vil gå ut over trafikksikkerheten.

I perioder med større snøfall vil det være forhold på vegnettet som ikke er optimale, for eksempel smale fortau, manglende kryssrydding osv. Kommunens beredskap med biler og maskiner er ikke tilpasset ekstremnedbør, og i slike perioder må det nødvendigvis ta noe tid før vegnettet igjen har den ønskede standard. Aktiviteten i vinterdriften må også tilpasses til de økonomiske rammer som stilles til disposisjon.

Tips en venn Skriv ut