Vedtekter for SFO

Vedtekter for SFO

Vedtektene gjelder fra 1. august 2022.

§ 1. Eierforhold

Molde kommune er eier av skolefritidsordningene i Molde.

§2. Formål

SFO skal gi barn i grunnskolen muligheter for positive aktiviteter på skolen utenom ordinær skoletid. Det skal legges til rette for varierte lek-, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna. 

SFO skal gi barna omsorg, tilsyn og gode utviklingsvilkår. Arealet inne og ute skal være egnet til formålet. SFO-tilbudet gis ved barnets nærskole. Molde kommune har ikke et minstekrav på antall barn påmeldt SFO for at SFO skal tilbys, men lokale tilpasninger på de minste skolene kan forekomme. 

SFO er åpen for alle barn fra 1. - 4. trinn. Fra 1.8.2022 tilbys alle barn i 1.trinn 12 timer gratis SFO pr uke. Det skal legges til rette for gode utviklingsmuligheter for barn med særskilte behov fra 1.-7.trinn. 

Opplæringsloven kap.9a, det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole og forskrift til Opplæringsloven § 12-1 gjelder også for SFO. 

SFO er en del av skolens totale virksomhet og kommer inn under skolens formålsparagraf.

§ 3. Åpningstider

De dagene det er skole vil ordningen være åpen:
- med forbehold om lokale tilpasninger: Fra kl. 07.00 til skolestart
- med forbehold om lokale tilpasninger: Fra skoleslutt til kl. 16.30
De dagene det ikke er skole (heretter kalt langdager) vil ordningen være åpen, med forbehold om lokale tilpasninger, fra 07.00- 16.30.

Ordningen er stengt lørdager, søndager, 5 planleggingsdager, julaften, i romjula, påskeuka og 3 uker i juli.

§ 4. Oppholdstilbud

Innenfor åpningstiden gir SFO følgende tilbud (forbehold om lokale tilpasninger):

  1. Morgentilbud kl. 7.00 – 8.20
  2. Deltidstilbud (inkludert 20 langdager) *)
  3. Ettermiddagstilbud, fra skoleslutt – 16.30 (inkludert 20 langdager)
  4. Fulltidstilbud, kl. 7.00 – 16.30 (inkludert alle langdager)
  5. 12-timerstilbud for 1.trinn (inkludert 7 langdager)

*) Tilbud innenfor deltidstilbud:

A: 7 .00 - 15.00 (5 dager) 20 langdager inkludert)

B: 7.00 - 16.30 (3 dager) 20 langdager inkludert)

C: Fra skoleslutt til 16.30 i skoleukene (5 dager i 38 uker) Ingen langdager.

Avtale om bruk av deltidstilbud skal ha minst 1 måneds varighet. Endring av avtalen må gjøres senest 2 uker før endringen skal tre i kraft. Avtaler skal gjøres skriftlig på eget skjema der regler for tidsbruk er presisert.

Alle barn skal ha minimum 4 uker ferie i løpet av kalenderåret. Det ansees som foreldre/foresattes ansvar å følge dette opp.

§ 5. 12 timers-tilbudet 1. trinn

Alle barn i SFO på 1. trinn tilbys 12 timer gratis SFO per uke, uavhengig av hvilket SFO tilbud de har. Det er full anledning til å benytte seg av bare 12 timers-tilbudet.

For de som kun benytter seg av 12 timers-tilbudet gjelder følgende: Tilbudet defineres som 2,5 time etter skoletid, 5 dager pr. uke (lokale tilpasninger kan forekomme). Tilbudet inkluderer 7 langdager pr. SFO år.

§ 6. Langdager

Med langdag menes dager der det ikke er undervisning, men SFO holder åpent fra kl. 7 .00 til kl.16.30. En langdag regnes som en hel dag og kan ikke deles.

Oversikt over alle SFO-årets langdager finnes på kommunens internettsider og sendes ut sammen med tildelingsbrev i mai.

Bruk av langdager

Barn som har fulltidstilbud, har rett til å benytte SFO alle langdager i hele åpningstiden. Barn med deltid eller ettermiddagstilbud kan benytte SFO 20 av langdagene for det aktuelle SFO-året.

Barn som endrer til eller begynner i deltid eller ettermiddagstilbud etter 30. september, har rett til 60 prosent av de resterende langdagene tilknyttet tilbudet ut SFO-året. Oppgradering av SFO- tilbud etter 1. april medfører ikke flere langdager inneværende år.

Påmelding til langdagene

For alle barn med deltidstilbud, ettermiddagstilbud blir det sendt hjem elektronisk skjema i god tid før hver langdagsperiode (fire ganger i året). Det er skolens ansvar å sørge for disse svarskjemaene. De valgte dagene er bindende. Manglende tilbakemelding på langdager til skolen regnes også som brukte dager.

Barn som har fulltidstilbud, har rett til å benytte SFO alle langdager i hele åpningstiden. For barn med fulltidstilbud skal det også gis tilbakemelding på bruk av langdager.

Tilbakemeldingene danner grunnlaget for bemanning og for hvilke aktiviteter som skal tilbys/gjennomføres grunnet planlegging av bemanningen.

§ 7. Koordineringsorgan og ledelse

Fagavdeling skole er koordineringsorgan for SFO -ene som eies av kommunen.

Siden SFO er knyttet til skolene er rektor administrativ og faglig leder. Rektor har også ansvar for oppfølging av personalet.

Skolens samarbeidsutvalg fungerer som samarbeidsutvalg for SFO.

§ 8. Daglig ledelse, bemanning

SFO -leder er daglig administrativ leder. Antall ansatte fastsettes etter en nærmere bemanningsplan.

§ 9. Foreldrekontakt

a) Foreldrekontakt

Det skal velges minst 1 foreldrekontakt mellom de foreldre som har barn i skolefritidsordningen. Foreldrekontakten(e) skal ivareta barnas og foreldrenes interesser i SFO og fungere som bindeledd mellom barna/foreldre, den daglige ledelsen og skolens ledelse.

b) Foreldremøter

Alle foreldre som har barn i SFO skal kalles inn til minst 1 foreldremøte i løpet av året.

§ 10. Opptak av barn

SFO-året starter 1.august og avsluttes 31.juli påfølgende år. Søknad om opptak i SFO skjer på fastsatt skjema via kommunens internettside. AIie barn som søker SFO får tildelt plass. Barna tildeles plass til de går ut 4.trinn eller til skriftlig oppsigelse foreligger. Barn med særskilte behov har en rettighet til å gå på SFO ut 7.trinn. Ordningen gjelder for: 

  • barn som har behov for avlastning og tilsyn før og etter skoletid barn med varig nedsatt funksjonsevne som medfører omfattende og vedvarende behov for tilsyn før og etter skoletid
  • barn med individuell plan (IP)

Hovedopptak skjer i vårsemesteret før nytt SFO-år og innkomne søknader etter den tid vil bli behandlet fortløpende.  Foreldre får tilsendt tildelingsbrev. Foreldre er ansvarlig for å si fra dersom de ikke tar plassen.

Endring av tildelt tilbud i løpet av skoleåret avgjøres av skolen, etter søknad fra foreldre/foresatte. Barn som flytter mellom skoler i Molde kommune, vil automatisk bli tatt inn i SFO ved den nye skolen.  

§ 11. Betalingssatser og rutiner

Foreldrebetalingen fastsettes av Molde kommune. Molde kommune forbeholder seg retten til å endre satsene, fortrinnsvis 1. august eller 1. januar, bibeholdt krav om én måneds varslingsplikt. Denne rett skal gå klart fram av tildelingsbrev om plass.

Foreldrebetaling skal kreves inn med 11 betalingsterminer (måneder), det vil si fra august til og med juni.
Juli er betalingsfri. Foreldrebetaling kreves inn for hele måneder.

For barn som blir innmeldt etter skolestart, kreves foreldrebetaling fra og med den 1. i måneden eleven er meldt inn i ordningen.

Barn på 1. trinn som starter sitt opphold i SFO medio august betaler fra 16.08 i oppstartsåret. Barn som starter fra ca 1. august betaler fra 1. august. Det blir ikke krevd dobbel oppholdsbetaling for kommunale barnehager/SFO.

Kommunen krever inn betaling på grunnlag av kontrakt med foreldre/foresatte og med de satser som er vedtatt av kommunestyret.

  • Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre seks prosent av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen for et barn i SFO på 1.- 4.trinn.
  • Barn med særskilte behov på 5.-7.trinn skal ha gratis tilbud i SFO.
  • 12 timer trekkes fra på månedlig fakturering for elever på 1. trinn. Som grunnlag for utregning av fratrekk brukes gjennomsnittlig timepris fra (tilbud 2-4). 12 timer gratis SFO innebærer ingen endring i rettighetene om redusert foreldrebetaling. Molde kommune vil først behandle søknaden om redusert foreldrebetaling, deretter trekke fra 12. timer (Vilkår for redusert foreldrebetaling omtalt i kulepunkt 1).

Dersom en familie har utestående restanser for opphold i SFO barnehage, kan familiens barn likevel tildeles plass ved hovedopptak, men restansen må være betalt før barnet får begynne i SFO.

§ 12. Oppsigelse av plass

Oppsigelse skal skje skriftlig til skolen, via portalen Visma flyt skole.

Oppsigelsestiden er 2 måneder og gjelder fra den 1. i etterfølgende måned. Ved overgang til annet tilbud i løpet av skoleåret, gjelder en oppsigelsesfrist på 1 måned, gjeldende fra den 1. i etterfølgende måned.

Det gis ikke anledning til å endre SFO - tilbudet og si opp SFO- plassen i samme måned.

Mislighold av foreldrebetalingen, medfører at plassen kan bli sagt opp.

Barn i SFO, som på grunn av alvorlig og langvarig sykdom må ha permisjon eller gå ut av ordningen, kan etter søknad med vedlagt legeattest få avkortet oppholdsbetaling eller oppsigelsestiden.

§ 13. Taushetsplikt

For medlemmer i styrende og koordinerende organer for skolefritidsordningene og ansatte i SFO, herunder også studenter, vikarer og andre som oppholder seg i SFO, gjelder regelen om taushetsplikt i Forvaltningsloven § 13a - 13f.

§ 14. Leke- og oppholdsareal

Skolefritidsordningen har sin base ved hver barneskole og har tilgang til nødvendige tilleggsarealer i skolen. Skolefritidsordningen disponerer skolen lekeareal ute og inne.

Gjelder fra 1. august 2022

Se også: Kvalitetsplan for SFO 2022-2027 (PDF, 419 kB)