PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste

PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste for Aukra og Molde (PPT) gir barn og foreldre råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole. 

Målet er å bidra til at barn 0-16 år, ungdom i videregående skole og voksne med særskilte behov får best mulig læring og utvikling.

Hva kan vi hjelpe med?

PP-tjenesten har bred fagkompetanse og gir hjelp med følgende vansker:

  • Språk og talevansker (logopedtjeneste)
  • Emosjonelle vansker
  • Konsentrasjonsvansker/atferdsvansker
  • Sosiale vansker/vanskelige oppvekstforhold
  • Syns- eller hørselsvansker
  • Lese- og skrivevansker, matematikkvansker, eller vansker med andre fag
  • Overgang fra barnehage til grunnskole, og fra grunnskole til videregående skole
  • Omfattende utviklingsvansker

Ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.

Hvordan få tilbudet?

Ta kontakt med oss dersom du er bekymret for barnet eller ungdommens utvikling eller skolesituasjon.

Hvis du som foresatt eller elev trenger hjelp, kan du henvende deg direkte til vårt kontor eller gjennom barnehagen eller skolen. 

Skoler kan ta kontakt med oss dersom de ønsker samarbeid om tilrettelegging av undervisningen for enkeltelever, bedring av situasjonen for hele klasser, eller utvikling av nye måter å organisere undervisninga på. 

Tverrfaglig samarbeid

PPT samarbeider med skoler, barnehager, og andre kommunale tjenester som fysioterapi, ergoterapi, rehabiliteringstjeneste og omsorgstjeneste.

Henvisning til statlige kompetansesentre (STATPED) skjer via PP-tjenesten.

Kontakt

PPT Administrasjon/sentralbord
E-post
Telefon 96 09 22 55

Send sikker digital post til oss

Telefontid: 12:00 - 14:00

Åpningstider

Gotfred Lies plass 4
6413 Molde

Finn ansatt

Kart