Bytte skole

Bytte skole

Det er bostedsadressen som bestemmer hvilken skolekrets eleven hører til. 

Vi skal flytte innenfor kommunen, men får ny skolekrets

Skal dere flytte og eleven havner i ny skolekrets, trenger dere ikke å gjøre annet enn å melde fra til skolen eleven skal flytte fra. Skolen sender da flyttemelding til den nye skolen.

Vi ønsker plass på en annen skole enn skolekretsen vi bor i:

 1. Vi flytter ut av skolekretsen, men ønsker at eleven skal fortsette ved samme skole
  eller
 2. Vi skal ikke flytte, men ønsker plass på en annen skole enn den vi tilhører

Ved vurdering av søknad om skolebytte blir det lagt vekt på

Medisinske eller sosiale forhold:

 • Medisinske forhold
 • Søsken ved skolen 
 • Opplevde utfordringer i læringsmiljøet 

Praktiske forhold:

 • Kapasitet/plass ved mottaksskolen
 • Trafikksikkerhetsmessige forhold 
 • Store praktiske problemer for familien 
  • Henting/bringing
  • Skyss-situasjonen
 • Elevens/foresattes ønske skal være tungtveiende

Ved behandling av søknaden blir også skoleskyss vurdert - de generelle reglene for skoleskyssgrenser gjelder dersom skolebyttet er et tiltak for å sikre retten til opplæring. 

Fagavdeling skole behandler og gjør vedtak i søknader om skolebytte.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for skolebytte påfølgende skoleår innad i kommunen er 1. desember.     

Slik søker du

Fyll ut elektronisk søknadsskjema.

Søk om bytte av skole

Dersom skolen ikke har plass

I svært sjeldne tilfeller kan elever ved hovedopptak til 1. trinn og 8. trinn plasseres ved en annen nærliggende skole dersom det er flere elever som er registrert med bostedsadresse i skolen opptaksområde, enn det skolen har kapasitet til. Søsken prioriteres for skolegang ved samme skole. 

Vil du søke skoleplass i en annen kommune enn den eleven bor i?

En eventuell skolegang i en annen kommune må avtales mellom de to kommunene. 

Et skoletilbud i en annen kommune vil kun gjelde for en avgrenset periode, som for eksempel fullføring av påbegynt skoleår. I helt spesielle tilfeller kan elever som bor i grenseområder få sitt skoletilbud i nabokommunen.

Medisinske eller sosiale forhold med en helhetsvurdering av barnets situasjon legges til grunn ved vurdering av søknaden.

Ved behandling av søknaden blir også skoleskyss vurdert - de generelle reglene for skoleskyssgrenser gjelder dersom skolebyttet er et tiltak for å sikre retten til opplæring. Dersom skolebyttet gjelder andre forhold, kan det være at kommunen ikke dekker skoleskyss.

Søknad sendes til kommunen eleven er bosatt i. I Molde sendes søknaden til:

Molde kommune
Fagavdeling skole
Rådhusplassen 1
6413 Molde.

Klage

Hvis du får avslag på søknad om skolebytte, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til den du mottok svaret fra (skole eller fagavdeling). I klagen skal du angi hva du ønsker å endre i vedtaket og begrunne dette. Dersom kommunen fastholder vedtaket sitt, sender vi klagen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal som fatter endelig vedtak.

Lenker

Forskrift om skoletilhørighet for Molde kommunes grunnskoler (PDF, 284 kB)

Alle Molde-skolene

Skolekretser for grunnskolene i Molde

Kontakt

Bo Anton Nielsen
rådgiver
E-post
Mobil 922 90 191