Skolekretser

Skolekretser

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen de hører til.

Du kan søke om å få barnet ditt inn ved en annen skole.

Hvilken skole eleven hører til, avgjøres etter ei konkret vurdering. Vurderinga skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men skal også ta hensyn til om for eksempel søsken er plassert på den samme skolen, kapasiteten på skolen og om skoleveien er farlig.  

Du kan ta kontakt med fagavdeling skole for å få hjelp til å søke om at ditt barn blir tatt opp i en annen skole enn den barnet tilhører. Søknaden sendes den skolen dere søker til.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. 

Skolekretser

Kontakt

Bo Anton Nielsen
rådgiver
E-post
Telefon 71 11 10 67
Mobil 922 90 191