Spørsmål til faktura for kommunale gebyr

Spørsmål til faktura for kommunale gebyr

Har du spørsmål angående din faktura? Her vil du kunne finne svar på ofte stilte spørsmål.

Eiendomsskatt og kommunale gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing kommer på samme faktura. Fakturaen sendes ut fire ganger i året.

Renovasjon

Ta kontakt med RIR dersom du har spørsmål om renovasjon.

Fastledd pr. boenhet
Renovasjonsgebyret er fordelt på en fast del (fastledd) pr. boenhet og en variabel del etter størrelse på dunker. Antall fastledd settes likt antall registrerte boenheter. Opplysninger om registrerte boenheter hentes fra matrikkelen, som er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.

Kompost
Abonnenter som har inngått kompostavtale med kommunen betaler ikke for biodunk.
Gebyret «Renovasjon – standard med kompost» innebærer at kostnaden for biodunken er trukket fra standardgebyret.

Vann og avløp

Gebyrberegning
Vann- og avløpsgebyrer består av ett fast abonnementsledd og en forbruksbasert del. Den forbruksbaserte delen kan enten måles gjennom installasjon av vannmåler eller stipuleres ut fra størrelsen på bygningen. Det er ulik pris pr m3 avhengig av om forbruket måles via vannmåler eller stipuleres ut fra areal. Beregningen for avløp benytter samme grunnlag som for vann.

Eksempel på beregning av vanngebyr for bygning på 120 m2 med stipulert forbruk:
Vann – Abonnementsledd: 120 m2 * 10,49 = 1258,5 kr inkl. mva.
Vann – Stipulert forbruk: 120 m3 *10,55 = 1266 kr inkl. mva.
Totalt årsgebyr vann = 1258,5 + 1266 = 2524,5 kr inkl. mva.

For stipulert forbruk og abonnementsledd er det registrert bruksareal av bygningene tilknyttet vann/avløp som utgjør beregningsgrunnlaget. Også her er det registrerte matrikkelopplysninger om bruksareal som skal benyttes. Bruksarealet beregnes med utgangspunkt i Norsk Standard 3940. Ikke alle bygninger har registrert bruksareal i matrikkelen, da er beregningsgrunnlaget for vann/avløpsgebyrer fastsatt på annet vis. Eksempler på dette kan være mål av byggetegninger, oppmåling i kart eller annen dokumentasjon fra eier. Takstrapporter i forbindelse med kjøp og salg av boliger blir også benyttet.

Fellesareal
Ved seksjonering av bygg med flere bo- og/eller bruksenheter vil det ofte være en del fellesareal. Ettersom det er totalt bruksareal for bygningen som benyttes i gebyrberegningen, må fellesarealet også medregnes. Dette kan da fordeles på de ulike seksjonene, eventuelt faktureres direkte til sameiet i tilfeller hvor sameiet har eget organisasjonsnummer.

Har du fått endret beregningsgrunnlag av din bygning?
Arbeidet med å tette hull i matrikkelopplysningene for bruksareal pågår fortløpende, da endres også gebyrberegningen. I forbindelse med taksering av eiendomsskatt har mange fått endret matrikkelregistrert bruksareal.

Hva er registrerte matrikkelopplysninger for min eiendom?
Ved hjelp av tjenesten "Min eiendom" kan du finne blant annet matrikkelopplysninger for din bolig.

Logg inn på min eiendom

Dersom du mener opplysningene om bruksareal i matrikkelen er feil, må du søke for å få endret dette. Ved søknad om endring i matrikkelen må dokumentasjon sendes inn sammen med krav om endring av matrikkelopplysninger. Søknad sendes til postmottak@molde.kommune.no ved avdeling byggesak og geodata.

Kontakt

Tove Brudevoll Skotheim
saksbehandler
E-post
Mobil 99 27 88 89
RIR
E-post
Telefon 71 21 34 50

 

Besøksadresse:
Årøsetervegen 56
6422 Molde