Eldrerådet

Eldrerådet

Eldrerådets funksjon er av rådgivende art. Eldrerådet skal ikke avgjøre saker, men komme med uttalelse i saker som angår eldres levekår.

Rådet arbeider for å fremme selvfølelse og respekt som er viktig for den enkeltes livskvalitet og mestring av egen tilværelse. Det er spesielt viktig at man ikke ser på de eldre som et problem i velferdsdebatten, men som en viktig medspiller og ressurs.

Derfor er det viktig at eldrerådet er godt informert om aktuelle planer og saker i kommunen som direkte eller indirekte vil kunne ha konsekvenser for eldres livssituasjon.

Månedlige møter

Eldrerådet har møte hver måned. Møtene er åpne for publikum. Publikum oppfordres til å ta kontakt med eldrerådets representanter om saker som er relevante for eldres kår.

Medlemmene blir foreslått av pensjonistenes interesseorganisasjoner og er valgt av kommunestyret.

Leder: Arild Gunnar Vikhagen
Nestleder: Alvhild Sølsnes
Sekretær: Jon Cato Augensen

Eldrerådets medlemmer:

Medlemmer:
Anders Talleraas, H
Arild Gunnar Vikhagen, AP

Personlig varamedlemmer:
Sigrun Mjelva Talsethagen, H
Ingeborg Berg, KrF

Representanter fra pensjonistenes interessegrupper:

Kleive pensjonistforening:

Medlem: Marit Skaldehaug
Personlig varamedlem: Anne Sigrun Gujord Andreassen

Skåla helselag:

Medlem: Alvhild Sølsnes
Personlig varamedlem: Berit V. Hovdenak

Molde Pensjonistforening:

Medlemmer:
Helga Sølvi Hove
Ståle Eidskrem

Personlige varamedlemmer:
Aashild Rusten
Svein Jarle Viken

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP):

Medlem: Kjell Bugge
Personlig varamedlem: Bitten Linge