Drift- og forvaltningsutvalget

Drift- og forvaltningsutvalget


Drift- og forvaltningsutvalget består av 11 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Minst seks av medlemmene bør være medlemmer av kommunestyret og minst ett av disse også medlem av formannskapet.

Oppgaver

Drift- og forvaltningsutvalget er styringsorgan for alle drift- og forvaltningssaker som kommunen skal behandle.

Dette innebærer blant annet at utvalget har ansvaret for slike oppgaver etter alle særlover der kommunen er tillagt slik myndighet.

Dette gjelder bl.a. følgende lover:

 • Lov om barnevernstjenester av 17.07.1992 nr. 100
 • Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.1982 nr. 66
 • Lov om sosiale tjenester m.v. av 13.12.1991, nr. 81
 • Lov om serveringsvirksomhet av 13.06.1997, nr. 55
 • Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 02.06.1989, nr. 27
 • Lov om vern mot tobakksskader, av 09.03.1973, nr. 14
 • Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.06.2000 nr. 56
 • Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05.08.1994 nr. 55
 • Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 09.06.1998 nr. 61
 • Lov om barnehager av 05.05.1995 nr. 19
 • Lov om voksenopplæring av 28.05.1976 nr. 35
 • Lov om frittstående skoler av 04.07.2003 nr. 84
 • Lov om friluftslivet av 28.06.1957 nr. 16
 • Lov om viltet av 29.05.1981 nr. 38
 • Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 15.05.1992 nr. 47
 • Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr. 82
 • Lov om folkebibliotek av 20.12.1985 nr. 108
 • Lov om film og videogram av 15.05.1987 nr. 21
 • Lov om kringkasting av 04.12.1992 nr. 127
 • Lov om stadnamn av 18.05.1990 nr. 11
 • Lov om kulturminner av 09.06.1978 nr. 50
 • Lov om naturvern av 19.06.1970 nr. 63
 • Plan- og bygningsloven av 14.06.1985 nr. 77
 • Brann- og eksplosjonsvernloven av 14.06.2002 nr. 20
 • Delingsloven av 23.06.1978 nr. 70
 • Forurensningsloven av 13.03.1981 nr. 6
 • Husbankloven av 01.03.1946 nr. 3
 • Konsesjonsloven av 31.05.1974 nr. 19
 • Vegloven av 21.06.1963 nr. 23
 • Vegtrafikkloven av 18.06.1965 nr. 4
 • Lov om skogbruk og skogvern av 21.05.1965 nr. 00
 • Lov om jord av 12.05.1995 nr. 23
 • Lov om konsesjon og forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom av 31.05.1974 nr. 19
 • Lov om odelsretten og åsetesretten av 28.06.1974 nr. 58
 • Forpaktningsloven av 25.06.1961 nr. 1

Drift- og forvaltningsutvalget har også funksjon som kontrollutvalg i henhold til alkohollovens bestemmelser og tilsynsorgan etter tobakksskadeloven.

Medlemmer i drift- og forvaltningsutvalget