Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget består av seks medlemmer med personlige varamedlemmer som kommunestyret oppnevner, supplert med fire medlemmer med varamedlemmer som blir valgt av og blant de ansatte.

Medlemmene, deriblant leder og nestleder, blir valgt av kommunestyret for valgperioden. Ordføreren skal være en av disse. De ansattes representanter velges for to år av gangen.

Oppgaver

Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, jf kommunelovens § 25 nr 1.

I tillegg behandler utvalget, samt foreslår, overordnende retningslinjer for kommunens personalpolitikk, jf Hovedavtalens del B § 4.

Administrasjonsutvalget skal gi tilråding i saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde, men hvor sakene blir avgjort av formannskapet/kommunestyret.

Møtene i administrasjonsutvalget avholdes for åpne dører. Saker som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt, skal behandles for lukkede dører.

Medlemmer i administrasjonsutvalget