Reglement for Molde ungdomsråd

Reglement for Molde ungdomsråd

Vedtatt av kommunestyret i møte 14. november 2019, sak 11/19.

1. Formål

Funksjon til folkevalgte er regulert i kap 5 i Lov om kommuner og fylkeskommuner. Ungdomsråd er hjemlet i § 5-2 i kommuneloven, andre kommunale organ, kommer inn under samme bestemmelser som for folkevalgte organ og treffer sine vedtak i møte, jf. kommuneloven kap. 11.

Molde ungdomsråd skal ivareta ungdom sine interesser og bidra til et levende lokaldemokrati. Molde ungdomsråd skal bidra til en bred og åpen medvirkning og samhandling i Molde kommune.
 

2. Oppgaver

Molde ungdomsråd er et rådgivende organ for Molde kommune. Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. Slike saker skal kommunestyret forelegge for rådet. Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsen fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken.

Molde ungdomsråd kan ta opp saker på eget initiativ.

Molde ungdomsråd kan bidra til gjennomføring av aktiviteter som ungdom er engasjert i.
 

3. Sammensetning/valg/organisering

Molde ungdomsråd er demokratisk og partipolitisk uavhengig.

Molde ungdomsråd har 11 medlemmer og inntil 11 varamedlemmer. Valg av representanter skal godkjennes av kommunestyret. Årsmelding behandles av kommunestyret. Ungdomsrådet gis tid til en presentasjon for kommunestyret.

Molde ungdomsråd velges på ungdomskonferansen i oktober eller november. 11 medlemmer velges for 2 år. Det veksler mellom at 5 og 6 står på valg. Av de som stilte til valg uten å bli medlemmer, blir inntil 11 varamedlemmer. Varamedlemmer velges for 1 år. Så langt det er mulig, skal det tas hensyn til kjønnsbalanse blant medlemmene i ungdomsrådet.

Det åpnes for at de som ønsker å stille til valg, nomineres i september. Kandidater kan nomineres gjennom elevråd, ungdomsorganisasjoner, ungdomsklubber eller de kan nominere seg selv. Kandidaten må være bosatt i Molde kommune og i alderen 13 -17 år.

Tillitsverv i politisk ungdomsparti og medlemskap i Molde ungdomsråd kan ikke kombineres.

Varamedlemmer får innkalling ved forfall til møter. Medlemmer kan søke om permisjon av velferdsgrunner eller flytting fra kommunen. Koordinator behandler søknader om permisjon. Når fast medlem får innvilget permisjon, trer varamedlem inn som fast medlem i resten av valgperioden.

Molde ungdomsråd velger selv:

 • Leder og nestleder
 • En med hovedansvar for hvert av de ulike politiske utvalgene:
  • Oppvekst, kultur og velferd
  • Helse og omsorg
  • Teknisk, plan, miljø og næring

Ungdomsrådet ved lederen eller en annen representant valgt av rådet, kan gis anledning til å legge fram rådets syn på saker under rådets interesseområde som er til behandling i et hovedutvalg, men deltar ikke i ordskiftet. Bruk av slik anledning skal være avklart med møtelederen før møtet starter.

Kommunestyret velger tre kontaktpersoner for ungdomsrådet.

Godtgjørelse utbetales i tråd med vedtatt reglement for Molde kommune.

Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariathjelp.

Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett og mandat for rådet.
 

4. Møter

Molde ungdomsråd har møte etter fastsatt plan, 5 – 10 møter i året.

Leder og koordinator for ungdomsrådet sørger for innkalling og protokoll til møtene.

Leder har ansvar for

 • Gjennomføring av møtet
 • Registrering av fremmøte
 • Godkjenne innkalling og protokoll fra sist møte
 • Behandling av saklisten

Ungdomsrådet sine kontaktpersoner fra kommunestyret kan delta på møtene. Kontaktpersonene sin rolle er å bidra med kunnskap og veilede i politiske prosesser.

Molde ungdomsråd kan etablere arbeidsutvalg eller arbeidsgrupper til å arbeide med saker. Dette kan være arbeidsutvalg for arrangement, utarbeide uttale i saker til politiske utvalg eller deltagelse i medvirkningsprosesser.

Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Ellers gjelder reglene i lovens kap. 11.