Status - Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand

Status - Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand

Bergmesteren Raudsand AS har fremmet et privat planforslag for området Bergmesteren på Raudsand, som Nesset kommunestyre vedtok i møte 23. mai 2019 under sak 044/19.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for industriområde, utvidelse av kai, masseuttak, deponi for lettere forurensede overskuddsmasser og deponi (fjellhaller) for sluttbehandlet farlig avfall.

Da nabokommunene Gjemnes, Tingvoll og Sunndal samt Møre og Romsdal fylkeskommunen har reist innsigelse til reguleringsplanen er det Kommunal og moderniseringsdepartementet som må treffe endelig planvedtak. Departementet var 15. oktober på befaring i området Bergmesteren på Raudsand. Det er så langt ikke gitt signal om når en kan forvente en avgjørelse av plansaken. 

Planprogram 

Det er en forholdsvis omfattende plansak som innbefatter en rekke konsekvensutredninger. Nesset kommunestyre fastsatte i møte 23.06.2016, sak 065 /16, planprogrammet for reguleringsarbeidet for Bergmesteren Raudsand. Planprogrammet beskriver hva som skal utredes spesielt og hvordan planprosessen skal gjennomføres.

Reguleringsplanen

Reguleringsplanen består av konsekvensutredninger, risiko- og sårbarhetsanalyse, planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser.

Dokumenter

Her kan du lese dokumenter i saken:

Tiltakshaver har lagt ut informasjon om prosjektet på egen nettside. Her er lenke til  www.bergmesteren.no
 
I forbindelse med Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin behandling av saken har flere departementer kommet med uttalelse til planen.