Nye regler for parkering – og nye priser for overtredelser

Merker som forteller om endringer i parkeringsreglene.jpg

Fra 1. januar blir det innført noen endringer for parkeringsplassene i Molde.

Midlertidige parkeringsskilt
Midlertidige parkeringsskilt

Samferdselsdepartementet har fastsatt ny parkeringsforskrift, og denne trår i kraft 1. januar. De nye reglene gjelder all «vilkårsparkering», som omfatter avgiftsparkering og tidsbegrenset parkering.

Den nye parkeringsforskrifta gjelder uavhengig av hvem som tilbyr parkering; både gateparkering som kommunen driver, og private områder som drives av kommunens aksjeselskap Romsdal parkering AS.

Satsen på “parkeringsbøtene» på gate har ikke vært regulert siden 1994, og ikke siden 2009 for områder som drives av Romsdal parkering.

- Vi har forberedt oss godt på disse endringene, og håper at de vil være tydelige for brukerne, uttaler enhetsleder Stine Breivik i Molde bydrift.

Du kan som bilfører bli ilagt kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr. Samferdselsdepartementet bruker ordet kontrollsanksjon som ny betegnelse på tilleggsavgift og kontrollavgift, og de har bestemt at prisen vil bli kr 600 for de fleste forseelser.
Dagens parkeringsgebyr på kr 500 økes til kr 900.

Priser fra 1. januar 2017:

• Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kroner 900
• Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) vil du få en kontrollsanksjon på kroner 300
• Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på kroner 600
• Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede vil du måtte betale en kontrollsanksjon på kroner 900

Økes 5 prosent

Parkeringsavgiftene økes med gjennomsnittlig 5 prosent fra 1. januar. Det vil ikke bli noen endring i selve betalingsløsningene fra 1. januar.

Fra årsskiftet bortfaller påslaget på parkeringsavgiften ved betaling med SMS til Easypark.

Fra 1. januar vil det ikke lenger være tillatt å stanse for av-/pålessing på plasser reservert forflytningshemmede.

Det blir ingen endringer i skiltingen av parkering på gater.

Ny skilt på «private» plasser

Parkeringsområder som drives av Romsdal parkering vil bli skiltet om i løpet av 2017. De nye skiltene vil få hvit bakgrunn, svart tekst og svarte symboler, og utforming tilsvarende skilt som brukes på offentlige ferdselsårer. Utforming av skiltene er fastsatt i den nye forskriften, og skiltene vil ha rettslige betydning som andre offentlige trafikkskilt.

I henhold til overgangsbestemmelser i parkeringsforskrifta vil de eksisterende skiltene bli stående en tid etter 1. januar 2017, og disse vil bli merket med det nye regelverket.

Vilkår som ikke lenger gjelder vil bli sladdet inntil skiltene blir byttet ut. Se vedlagt eksempel på skilt med sladd og merkelapp.

På områder som drives av Romsdal parkering vil det dessuten bli oppsatt skilt med informasjon om det nye regelverket.

El-bil

Hovedregelen i den nye parkeringsforskrifta er at det skal betales for parkering av elektrisk drevne biler. Forskrifta gir kommunene adgang til å fastsette betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn.

Molde kommunestyre bestemte 15. desember at det ikke skal gis betalingsfritak for elektrisk drevne biler.

Sentralt register for parkeringstillatelser for forflytningshemmede

«Forskrift om parkering for forflytningshemmede» er også endret. En viktig endring er at det vil bli et sentralt, elektronisk register for parkeringstillatelser. Parkering kan da kontrolleres mot det sentrale registeret, og kommunen/Romsdal parkering kan mer effektivt reagere på eventuelle forfalskede parkeringstillatelser.

Det er grunn til å anta at det sentrale registeret vil avdekke at noen kommuner legger lista for lavt ved tildeling av parkeringstillatelser for forflytningshemmede. Det er grunn til å anta at vegvesenet vil innskjerpe regelverket overfor kommuner som legger lista for lavt.

Link til parkeringsforskrifta:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260

Tips en venn Skriv ut