Sosiale medier

​Molde kommune i sosiale medier

Retningslinjer for kommunens offisielle kontoer

 • Kommunikasjonssjefen skal etablere og drifte Molde kommunes offisielle kontoer på vegne av kommunedirektøren. Kommunikasjonsavdelingen har administratorrettigheter og ivaretar overvåking og dialog på disse kontoene.
 • Det er kun administrator som skal svare på og kommentere henvendelser på Molde kommunes kontoer.
 • Enhetsleder kan opprette kontoer innenfor sine fag- og ansvarsområder. Det er da enhetsleder som har redaktøransvaret og som utpeker administratorer. Som generell regel skal det fremgå at kontoen tilhører Molde kommune.
 • Kommunikasjonsavdelingen skal ha beskjed om alle kontoer som opprettes, og bistår med rådgivning.
 • Kommunens kontoer skal overvåkes jevnlig. Spørsmål og kommentarer må alltid besvares, også de negative.
 • Rett alltid opp faktafeil.
 • Henvendelser som krever saksbehandling skal behandles i kommunens saksbehandlingssystem og ikke i sosiale medier.

Ansattes bruk av sosiale medier

Arbeidstida i Molde kommune skal benyttes til verdiskapning. Å være i sosiale medier er en fritidssyssel som ikke inngår som en arbeidsoppgave med mindre dette er avklart med nærmeste leder. Molde kommune ønsker ikke å kontrollere ansattes fritidsaktiviteter, men vi har noen forventninger til deg:

 • Som ansatt i Molde kommune har du ytringsfrihet, men etiske retningslinjer, databrukeravtalen og taushetsplikterklæringer gjelder også i fritiden og i sosiale medier.
 • Snakker du om jobben i sosiale medier? Oppfør deg lojalt og ansvarsfullt overfor arbeidsgiver.
 • Vær en ambassadør for Molde kommune! Del gjerne informasjon fra kommunens ulike nettsider og kontoer.
 • Rådfør deg med nærmeste leder før du som privatperson etablerer kontakt med elever, brukere, foreldre, pårørende eller leverandører i sosiale medier. Det er enhetsleder som har informasjonsansvaret og som bestemmer hvilke kommunikasjonskanaler din enhet skal bruke.
 • Henvendelser til Molde kommune skal ikke besvares av deg som privatperson. Det er kun administratorene på kommunens ulike kontoer som skal håndtere disse.

Kontakt

Hilde Johansen
kommunikasjonssjef
E-post
Mobil 95 20 49 90