Kommunestyrevedtak og forhandlingsutvalg

Kommunereformen

Her finner du saksprotokoller fra når kommunereformen har vært oppe i Molde kommunestyre.

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 06.10.2016

 1. Det lyses ut en tidsavgrenset stilling fram til 1. oktober 2017 (med mulighet for forlengelse) som prosjektleder med ansvar for å starte samordning av prosesser iarbeidet med å etablere nye Molde kommune. Prioriterte arbeidsoppgaver vil være knyttet til søknaden av 31.08.2016 om skjønnsmidler (interkommunalt samarbeid, lokaldemokratimodeller og framtidig pensjonskasse), samt mandat og arbeidsoppgaver for fellesnemda.
 2. Prosjektlederen blir av praktiske årsaker midlertidig ansatt i Molde kommune, jfr.melding om utbetaling av skjønnsmidler. Prosjektlederen rapporterer til interimsstyret. Rådmennene utgjør referansegruppe for prosjektlederen.
 3. Det etableres et interimsstyre bestående av ordførere, varaordførere, representanter forde største opposisjonspartiene og rådmenn i de tre kommunene, til sammen 12 representanter. Interimsstyret ledes av ordføreren i Molde kommune. Interimsstyret møtes månedlig, og prosjektlederen er sekretær for interimsstyret.
 4. Dersom saker som tas opp i interimsstyret er av en slik karakter at de krever politisk behandling i perioden, skal det forberedes likelydende saksframlegg for de tre kommunene i samråd med rådmennene. Avhengig av sakenes karakter, kan prosjektlederen eller ulike kommuneadministrasjoner forberede disse sakene.

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 23.06.2016:

 1. Molde kommune har gjennomført en prosess med utredning av ulike alternativ til ny kommunestruktur. Det er fremforhandlet 3 intensjonsavtaler, og det er gjennomført innbyggerundersøkelser og folkemøter. Molde kommunestyre gir sin tilslutning til det arbeidet og de prosessene som er gjennomført, som grunnlag for å fatte vedtak i denne saken.
 2. Molde kommunestyre vedtar å etablere en ny kommune sammen med Midsund kommune, Gjemnes kommune og Nesset kommune under forutsetning av tilsvarende vedtak i de respektive kommunene. De inngåtte intensjonsavtalene legges til grunn for det videre arbeidet med å etablere den nye kommunen.
 3. Dersom alternativet til en ny kommune med disse fire kommunene ikke blir mulig på bakgrunn av utfallet av den politiske behandlingen i de øvrige kommunene, vedtar Molde kommunestyre at Molde kommune skal etablere en ny kommune sammen med de av kommunene som gjør vedtak om å slå seg sammen med Molde kommune.
 4. Molde kommunestyre vil, som følge av ønsket om å etablere en størst mulig ny kommune på Romsdalshalvøya, stille seg positiv i tida fram til 01.10.2016 til søknader/henvendelser fra evt. andre kommuner om å slå seg sammen med de kommunene som har gjort vedtak om å etablere nye Molde kommune.
 5. Molde kommunestyre er av den oppfatning at dersom ingen av de aktuelle kommunene på Romsdalshalvøya ønsker å slå seg sammen med Molde kommune, vil Molde kommune likevel ha en størrelse og nødvendige forutsetninger for å møte framtidige utfordringer innen de kommunale oppgavene.

Saksprotokoll i Molde kommunestyre 18.02.2016:

 1. Molde kommunestyre tar «Beskrivelse av ny kommune – Romsdalshalvøya» til orientering.
 2. Molde kommunestyre gir forhandlingsutvalget mandat til å forhandle fram en intensjonsavtale om etablering av Romsdalshalvøya som ny kommune. I dette alternativet inngår Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Gjemnes og Nesset kommuner i tillegg til Molde kommune. Molde kommunestyre er positive til å inkludere Rauma kommune i de videre intensjonsforhandlingene.
 3. Molde kommunestyre gir alternativt forhandlingsutvalget mandat til å forhandle fram en intensjonsavtale for en ny kommune, med en eller flere Romsdalskommuner.
 4. Molde kommunestyre gir sin tilslutning til at det gjennomføres en utvidet innbyggerundersøkelse som høringsform i forbindelse med valg av ny kommune.
 5. Molde kommunestyre gir forhandlingsutvalget fullmakt til å utarbeide aktuelle spørsmål i innbyggerundersøkelsen.
   

Saksprotokoll i Molde kommunestyre 18.06.2015:

 1. Molde kommunestyre slutter seg til at strukturalternativ nr. 2 -  Romsdalshalvøya, som er det anbefalte alternativet i Telemarkforsknings sluttrapport, er det primært foretrukne alternativet for Molde kommunes videre arbeid med kommunereformen.
 2. Molde kommunestyre er åpen for at valgte strukturalternativ også kan omfatte kommunene Rauma og/eller Vestnes, dersom de ønsker dette.
 3. Det oppnevnes et forhandlingsutvalg bestående av ordfører, varaordfører, gruppeleder i største opposisjonsparti og rådmannen med mandat om å innlede samtaler og forhandlinger med kommunene som utgjør strukturalternativ 2 i Telemarksforsknings sluttrapport, samlet eller enkeltvis. 

Forhandlingsutvalget består av
Torgeir Dahl
Sidsel Rykhus
Margareth Hoff Berg
Arne Sverre Dahl

 

Tips en venn Skriv ut