Klimaordliste

Klimaordliste

Vi bruker mange ord og uttrykk når vi snakker om klimakrisa - her har vi samlet noen gjengangere. Tips oss gjerne om du kommer på et ord vi har glemt!

CO2-ekvivalenter (CO2e)

Enhet tilsvarende den effekten en gitt mengde CO2 har på den globale oppvarmingen. Forskjellige gasser har forskjellige oppvarmingseffekter. Disse regnes derfor om til CO2-ekvivalenter for enklere sammenligning. 

Direkte utslipp

Utslipp som fysisk skjer innenfor et gitt geografisk område (f.eks. kommunegrensen). Kjøring med fossilbil innenfor kommunens grenser er et eksempel på direkte utslipp for kommunen. 

Figuren viser indirekte og direkte utslipp av klimagasser i tonn per kommune og virksomhet. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeEksempelet på størrelsesforholdet mellom direkte og indirekte utslipp er kun illustrativ, og er basert på KS sin klimabudsjettveileder. 

Drivhuseffekt

Oppvarming av atmosfæren og overflata til jorda som følge av at noen av gassene i atmosfæren absorberer en del av den infrarøde varmestrålinga fra jordoverflaten.  

Ekstremvær

Unormalt vær på et bestemt sted eller tidspunkt, som sterk vind, store nedbørsmengder eller høy vannstand og bølger 

Fjernvarme

System for oppvarming der varmt vann fra en varmesentral overføres i rør til boliger og andre bygninger innenfor et større område. 

FNs klimakonvensjon

Rammeavtale for internasjonalt samarbeid som har som formål å stabilisere konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren på et nivå som forhindrer en farlig og negativ, menneskeskapt påvirkning på klimasystemet 

Indirekte utslipp

Utslipp som fysisk skjer utenfor et gitt geografisk område (f.eks. kommunegrensen), men som et resultat av aktivitet innenfor det geografiske området. Indirekte utslipp er ofte mye høyere enn direkte utslipp. Kjøp av produkter produsert utenfor kommunens grenser er et eksempel på indirekte utslipp for kommunen. 

Karbonfangst

Prosess der karbondioksid fra industri eller energirelaterte kilder bli skilt ut 

Karbonlagring 

Prosess for å langtidslagre karbon etter karbonfangst i et reservoar (oppbevaringssted) eller i biomasse slik at den ikke når atmosfæren 

Klima

Vær over tid, beskrevet ved normaler (gjennomsnittsverdier), variasjoner og ekstremverdier  

Klimafotavtrykk

Klimagassutslipp utløst av menneskelig aktivitet (med andre ord, direkte og indirekte utslipp). 

Klimagass

Gass som tar opp og avgir varmestråling i atmosfæren, og som bidrar til økt drivhuseffekt 

Klimagassutslipp

Omfatter som regel utslipp av alle typer gasser som påvirker atmosfæren og dermed klimaet. Er som oftest uttrykt i tonn CO2-ekvivalenter. 

Klimanøytral

Balanse mellom klimafotavtrykket (direkte og indirekte utslipp) og opptak av klimagasser.  

Klimatilpasning

Tiltak for å tilpasse seg dagens eller framtidas klima og de konsekvensene som følger med klimaendringer 

Klimatiltak

Fellesbetegnelse for tiltak for utslippsreduksjoner og klimatilpasning 

Lavutslippsteknologi

Teknologi som i bruk medfører lite eller ingen utslipp av klimagasser 

Parisavtalen

Internasjonal avtale fra 2015 om reduksjon av klimagassutslipp, klimatilpasning og støtte til omstilling i utviklingsland 

Referansebane

Beregning av hvordan klimagassutslippene kan utvikle seg framover i tid, gitt videreføring av eksisterende politikk og uten nye tiltak 

Sårbarhet for klimaendring

Naturens og samfunnets følsomhet ovenfor klimaendringer eller manglende evne til å håndtere konsekvenser av klimaendringer 

Se flere definisjoner

Språkrådets termwiki inneholder over 200 definisjoner av ord som ofte brukes om klima. Noen av definisjonene ovenfor er hentet fra denne siden.