Langmyrvegen nytt vann- og avløpsanlegg

Langmyrvegen nytt vann- og avløpsanlegg

Oppstart planlegging: mai 2021
Oppstart bygging: 3. januar 2022
Antatt ferdigdato: høsten 2022

Hva skal vi gjøre?

Vi skal skifte ut deler av vann- og avløpsanlegget i Langmyrvegen - en lengde på ca. 445 meter. Samtidig vil Møre og Romsdal fylke bytte ut eksisterende sluk og gatelys, og rette høyden på gangfeltet.

Oppdatering 24.05.22


Det meste av arbeidet på strekningen i krysset Langmyrvegen/Fjellbruvegen og krysset Langmyrvegen/Mikkelivegen er hovedsakelig ferdig. Det som gjenstår er legging av kanstein mot fortau, arbeid med gatelys, og noe kabelarbeid (samarbeid med Istad nett).
 

For å ivareta sikkerheten til innbyggere og ansatte holder vi fortsatt gaten stengt inntil det gjenstående arbeidet er ferdig asfaltert. Målet er at asfalteringen gjøres i uke 24, og at vi kan åpne for enveiskjøring til prosjektet er ferdig.

Hvorfor gjør vi dette?

Eksisterende ledningsanlegg er fra 1955 og 1960 og er ikke separert. Nye vannledninger vil gi bedre og sikrere vannforsyning og brannvernsdekning. Det er også god økonomi og et godt miljøtiltak å skille overvann og spillvann.

Med felles ledning for overvann og spillvann, måtte alt vannet ledes til nærmeste renseanlegg. Etter å ha separert ledningene, kan regn- og smeltevann i overvannsledningene slippes direkte ut i nærmeste bekk, elv eller innsjø, men spillvannet ledes til renseanlegget.

Ved mye nedbør eller snøsmelting, er ikke de kommunale ledningene store nok til å frakte overvannet sammen med spillvannet til renseanlegget. I slike situasjoner blir deler av vannet ledet via overløp til nærmeste bekk, elv eller innsjø. Når avløpet ikke er separert betyr det at også spillvannet havner der. Det er derfor et godt miljøtiltak å separere avløpsledningene. 

Det er kostbart å pumpe og rense avløpsvannet. Det er derfor god økonomi i å føre minst mulig reint vann til renseanlegget.

Hva skjer når?

Arbeidet starter 3. januar 2022. Vi regner med å være ferdige høsten 2022.

Hvor er det?

I området fra Langmyrvegen 19 B  (Kiwi) og østover mot Langmyrvegen 51. Også en liten del av Fjellbruvegen og Mikkelivegen som kommer inn på Langmyrvegen sørfra blir berørt.

Kartutsnitt som viser hvor i Langmyrvegen arbeidet skal foregå. - Klikk for stort bilde  

Fremkommelighet i anleggsperioden

Det blir ingen gjennomgangstrafikk i Langmyrvegen. Fotgjengere og syklister kan passere. Kjøring til eiendommene er mulig, men midlertidig stenging kan forekomme. Kiwi i Langmyrveien vil få ny, midlertidig innkjøring i deler av anleggsperioden.

Berørte naboer

Boligeierne i området har fått nærmere informasjon om hva dette innebærer for den enkelte - både når det gjelder stikkledninger på egen eiendom og midlertidig vannforsyning i prosjektperioden.

Det vil bli støy- og støvplager fra anleggsmaskiner som følge av arbeidet. Normal arbeidstid er mellom kl. 07.30 og 16.00, men arbeid utenom dette tidsrommet kan også skje.

Vi holder fortløpende kontakt med beboere underveis i anleggsperioden.

Hvem er ansvarlig?

Byggherre: Molde vann og avløp KF
Entreprenør: Molde vann og avløp KF

Se også

Molde vann og avløp KF

Kontakt

Ole Martin Pedersen
ingeniør
E-post
Mobil 911 68 598