Det er liv laga for videre bruk av sjukehusbygningene

Det er liv laga for videre bruk av sjukehusbygningene

Multiconsult har på oppdrag fra Molde kommune laga en begrensa tilstandsanalyse for flere av sjukehusbygningene og sjukepleierskolen og har konkludert med at det er liv laga for videre bruk av bygningene.

Molde sjukehus skal flytte til Hjelset i 2025, og i den forbindelse har Molde kommune starta arbeidet med ei områderegulering for Lundavang og området rundt. Om deler av sjukehusbygningene kan gjenbrukes eller ikke, blir et viktig premiss for arbeidet med områdereguleringa.

Multiconsult har gjort en innledende, overordnet vurdering av bygningmessig tilstand på sjukehuset, sjukehusapoteket og den gamle sjukepleierhøgskolen. Rapporten omfatter i hovedsak hovedbæresystem, fundamentering og bygningsmassens fleksibilitet med hensyn til å brukes til andre formål. Hovedfunn viser at sjukehuset kan gjenbrukes, men at det meste av påbygg bør rives, og at sjukehusapoteket og sjukepleierskolen kan gjenbrukes.

Status på bygningene

Sjukehusbygget

Molde sjukehus på Lundavang stod ferdig bygd i 1960. Sjukehuset har mange påbygg med ulik alder. Bygget eies av Helse Møre og Romsdal HF.

Av rapporten framgår det at hovedbygget stort sett har god tilstand på bæresystem og fasader, men at det har noen skader. Skadeomfanget er etter forholdene beskjedne og er mulig å utbedre. Konstruksjonen framstår som solid, og fasadene kan etterisoleres utvendig. Hovedbygningen er egnet til flere formål. I videre utredning av bygget bør det vurderes riving av enkelte påbygg som er kommet til opp gjennom årene. Dette vil rydde opp fasaden og gi mer innslipp av dagslys. 

Generelt er det på grunn av bygningenes alder og tilstand, lagt til grunn at alle tekniske systemer, innvendige overflater, vinduer og taktekking må skiftes ut. For alle byggene gjelder også at det kan gjøres funn av miljøgifter som PCB og asbest.

Sjukehusbygget med grønn plen og veg som slynger som opp bakken. Foto. - Klikk for stort bildeFylkesshukehuset i Molde, slik det var bygd på 60-tallet. Birkeland/Romsdalsmuseet

Gamle sjukepleierskolen

Sjukepleierskolen stod ferdig bygd i 1958.

Bygget eies i dag av Molde kommune og brukes til kontorer og som midlertidige lokaler for barnehager som flytter ut på grunn av byggeprosjekter i egen barnehage.

Bygget består av flere fløyer. Det er stort sett god tilstand på bæresystem, mens det er noen skader på fasader. Disse kan repareres. Det er mulig å etterisolere bygget utvendig, men det må avveies mot antikvarisk verdi på fasader. Spesielt etasjehøyden i hovedfløya, kan gi begrensinger for hva bygget kan brukes til.

Murbygning i to etasjer, påbygd vinkel i en etasje. Svart-hvitt foto. - Klikk for stort bildeMøre og Romsdals sykepleierskole. Bygningen brukes i dag til kontorlokaler og midlertidige barnehagelokaler. Birkeland/Romsdalsmuseet/

Sjukehusapoteket

Sjukehusapoteket i Parkvegen ble bygd rundt 1975. Det har tidligere vært brukt til både kontor, forretning og primærhelsetjenester. Bygges eies av Helse Møre og Romsdal HF, og brukes i dag som apotek.

Bygget har beskjedent behov for reparasjoner. Det er stort sett god tilstand på fasader, gode muligheter for å bygge om og etterisolere tak. Bygget kan med enkle grep gjøres mer fleksibelt og være egnet for det bygget tidligere har vært brukt til. 

Hva kan byggene brukes til?

Multiconsult har ut fra et sett kriterier vurdert hvor tilpasningsdyktige byggene er, og om de kan brukes til andre formål.

Forhold som er vurdert er blant annet bygningsbredde, mulighet for åpent areal, etasjehøyde, lastkapasitet, heiser og sjakter, og fysiske begrensninger som bærende innervegger, korridorbredder og muligheten for å ta utsparinger. Resultatene er avgjørende for hva byggene kan brukes til.

Etasjehøyde er blant forholdene som er vanskeligst å endre, og det begrenser hva lokalene kan brukes til. Begrensninger som bærevegger og manglende heis kan løses ved å erstatte veggene med bjelker/søyler og ny heis kan monteres på utsiden av bygget. 

Vurdering av tilpasningsdyktighet er satt til

  • God: grønn
  • Middels/god: gulgrønn
  • Middels: gul
  • Middels/dårlig: oransje
  • Dårlig: rød

Tabellen nedenfor viser med grønn farge som er godt egnet, mens rød farge angir uegnet til formålet.

Det er kun bygningskroppen som er vurdert. Reguleringsforhold, vern, markedspotensiale, områdeprofil og så videre er ikke vurdert.

Vurdering egnet bruk av hovedbygning Molde sjukehus:

 

Tabell med bygning på en akse og type bruksområde på andre akse. Resultat med rød, oransje, gul og grønn farge. - Klikk for stort bildeKravprofil hovedbygning Molde sjukehus Multikonsult

 

Vurdering egnet bruk av gamle sjukepleieskolen:

 

Tabell med bygning på en akse og type bruksområde på andre akse. Resultat med rød, oransje, gul og grønn farge. - Klikk for stort bildeKravprofil gamle sjukepleieskolen Multikonsult

 

 

Vurdering egnet bruk av apotekbygget:

 

Tabell med bygning på en akse og type bruksområde på andre akse. Resultat med rød, oransje, gul og grønn farge. - Klikk for stort bildeKravprofil apotekbygg Multikonsult

 

 

Hva skjer videre?

– Vi er tidlig i prosessen med utarbeiding av områdereguleringen, så selv om den foreløpige rapporten har noen klare tendenser til hva bygningene kan brukes til, så skal vi fortsatt være åpne for alle muligheter. Rapporten svarer på noen muligheter, men ikke hva vi ender opp med i en områderegulering, sier prosjekteier Roar Moen.

Rapporten gir grunnlag for en mer detaljert vurdering som Multiconsult nå setter i gang med. I dette arbeidet inngår beregning av teknisk restverdi, en mulighetsstudie som synliggjør byggets egnethet for framtidige funksjoner samt en bærekraftsvurdering. I samråd med helseforetaket er det også avtalt at det gjøres en overordna kartlegging av hvilke miljømessige hensyn man må ta ved en eventuell ombygging/riving. Resultatet fra dette arbeidet vil foreligge mot slutten av november. 

Se også

Les mer om områderegulering for Lundavang og Stuevollen