Planprogram

Planprogram

Hvordan skal vi utnytte Lundavang og Stuevollen når sjukehuset flytter til Hjelset i 2025? 

En områdeplan gir mulighet for en helhetlig utvikling av området med tanke på blant annet gang- og sykkelforbindelser, boligtilbud, blå-grønn struktur og annen arealbruk. 

Vi utarbeider nå en områdeplan, som også krever et planprogram.

Hva er et planprogram?

Planprogrammet er en plan for arbeidet med reguleringsplanen, og er i henhold til plan- og bygningsloven et formelt varsel om at arbeidet med reguleringsplanen starter opp. Det inneholder informasjon om videre planprosess, hvilke utredninger som må gjøres og hvilke alternativer det skal arbeides videre med fram mot utarbeiding av reguleringsplan.

Utarbeiding av planprogram

Planprogrammet har vært på høring i perioden 16. mars – 27. april 2023. Vi har fått innspill til planarbeidet, planprosessen, hvilke utredninger som bør gjøres og til planavgrensningen.

Nå har vurdert alle innspill og gjort endringer i planprogrammet. Nå skal den til politisk behandling i hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø og deretter i eldrerådet og kommunestyret.

Se Planprogram for Lundavang og Stuevollen og sak til politisk behandling

Innspill som kom inn i høringsperioden kan du se på arealplaner.no under fanen Saksdokumenter

Eksempel på grønne elementer i planområdet. I planprosessen skal etablering av gode allment tilgjengelige uterom og grønne korridorer vurderes . Illustrasjon.: Pir 2.

Hva skjer videre? 

Når planprogrammet er vedtatt, fortsetter arbeidet med utredninger, analyser, medvirkningsaktiviteter og utarbeidelse av selve reguleringsplanen.

Det blir mulighet for å komme med innspill og delta i medvirkningsaktiviteter i høringsperioden for selve reguleringsplanen. Se tidslinje for hele planprosessen.

Se også

Les mer om områderegulering Lundavang og Stuevollen 

Kontakt

Bente Kjøll Øverbø
landskapsarkitekt
E-post
Mobil 47 75 86 63
Björn Gregull
fagleder plan
E-post
Mobil 90 08 82 68