Områderegulering Lundavang

Områderegulering Lundavang

Oppstart planlegging: februar 2022
Antatt ferdigdato: april 2024

Hva skal vi gjøre?

Vi skal utarbeide ny reguleringsplan for området Lundavang og Stuevollen. En del av Bjørnstjerne Bjørnsons veg og området ved Lillekollen barnehage skal samtidig detaljreguleres.

Hvorfor gjør vi det?

Molde sjukehus skal flytte til Hjelset våren 2025, og helseforetaket sine eiendommer på Lundavang skal selges.

Ved å lage en områdeplan bestemmer vi framtidig bruk av området. Vi ønsker at det framtidige nabolaget skal knyttes tettere sammen med resten av bydelen. Inntil områdeplanen er på plass er det ikke anledning til å gjennomføre større byggetiltak i området.

I Bjørnstjerne Bjørnsons veg, fra krysset Sandvegen til krysset Sagvegen skal det etter hvert skiftes vann- og avløpsanlegg og bygges gang- og sykkelveg. Vi vil derfor samtidig utarbeide en reguleringsplan for deler av Bjørnstjerne Bjørnsons veg som er adkomst til Lundavangområdet fra sør.

Sør-vest for Lundavang ligger Lillekollen barnehage. Her bygger vi ny barnehage. Gjeldende reguleringsplan er fra 1968, vi tar derfor med også dette området.

Hvordan skal vi gjøre det?

I tillegg til de lovfesta krava til medvirkning, skal interessenter, naboer og andre berørte få varierte medvirkningsmuligheter i løpet av reguleringsprosessen.

Det er forventa at områdeplanen skal være framtidsretta i valg av løsninger og bidra til å oppnå de tre samfunnsmåla i kommuneplanens samfunnsdel:

  • Molde er et attraktivt samfunn i vekst – Norges mest næringsvennlige kommune
  • Molde er et grønt, smart og innovativt samfunn
  • Molde er et inkluderende, trygt og mangfoldig samfunn

Ved bruk av kunnskap, medvirkningsmetoder og fokus på bærekraft, har vi et mål om å sette en ny standard for utvikling av nabolag i Molde. 

Vurdering av bygningsmasse

For å finne ut om sykehusbygningene bør gjenbrukes, blir det gjort en faglig vurdering av byggenes tekniske tilstand. Dersom det viser seg at hele eller deler av bygningene kan gjenbrukes, blir det også gjort en vurdering av restverdi, egnethet og bærekraft.

Stedsanalyse

Vi skal utarbeide en stedsanalyse som skal vise hvilke kvaliteter og verdier som finnes på Lundavang i dag. Dette kan være kartlegging av terreng, byggeskikk, høyder på bygninger, uterom, veier og parkering, mobilitet, naturkvaliteter og kulturminner.
Stedsanalysen skal også inneholde en sosiokulturell del som skal vise brukernes oppfatning, opplevelse og bruk av området. I den sosiokulturelle delen vil det bli stor grad av medvirkning, også for å få frem framtidige ønsker og behov av de som bruker området. 
Til sammen skal dette gi en helhetlig forståelse av Lundavangs historie, situasjon og framtidsmuligheter, som vi skal ta med oss videre i arbeidet med områdereguleringen.

Mulighetsstudie

Etter hvert som deler av stedsanalysen er på plass, vil vi også starte arbeidet med en mulighetsstudie. Denne skal hjelpe oss til å danne et bilde av mulige løsninger for Lundavang-området. Mulighetsstudiet vil bestå av en rapport og illustrasjoner.
Målet er at det gamle sjukehusområdet skal bli et attraktivt sted for lokalbefolkning og besøkende. Mulighetsstudiet skal ha en ambisiøs tilnærming til bærekraftperspektivet.

Planprogram og kvalitetsprogram

En områderegulering skal i henhold til plan- og bygningsloven ha et planprogram. Planprogrammet beskriver planprosessen, angir hvilke planalternativer som skal vurderes og hvilke behov det er for utredninger. Det er kommunestyret som vedtar at planprogrammet legges ut til høring. 
Siden bærekraft er en viktig del av dette prosjektet, skal planprogrammet også inneholde et kvalitetsprogram med bærekraftsindikatorer med tilhørende måltall for området. Kvalitetsprogrammet kan bli et viktig verktøy for å sikre ønskede ambisjoner og målsetninger spesielt innenfor transport, energi, utslipp og materialvalg. Temaene kan endres underveis i arbeidet med kvalitetsprogrammet.

Når skjer det?

Vi regner med å ha planprogrammet klart til høring i desember 2022, og at vi har en vedtatt områdeplan i løpet av april 2024. Det blir muligheter for medvirkning i perioden før planprogrammet kommer til høring.

 

 

 

Medvirkning i planprosessen

I planprosessen for Lundavang vil det bli lagt stor vekt på medvirkning. I en planprosess etter plan- og bygningsloven, varsler vi vanligvis igangsetting av planarbeid samtidig som planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn.

I dette prosjektet vil vi starte medvirkningsprosesser tidligere, selv om loven ikke krever det. Dette gjør vi for å gi økt grad av medvirkning også i de forberedende fasene av planarbeidet. 

Se medvirkningsaktiviteter

Hvor er det?

Området ligger nordøst for Molde sentrum - det tar cirka 15 minutter å gå til sentrum.

Bjørnstjerne Bjørnsons veg og Parkvegen er de viktigste adkomstvegene. 

 

Hvem er ansvarlig?

Prosjekteier: Enhet for samfunn og plan
Planleggingsleder: Norconsult AS

Dokumenter og lenker

I forbindelse med utarbeiding av stedsanalyse og mulighetsstudie, har en gruppe interessenter fått invitasjon til å delta på innspillsworkshop og framtidsworkshop.

Har du fått invitasjon? Da kan du melde deg på her.

Påmelding interessent- og framtidsworkshop

Presentasjon fra informasjonsmøte for grunneiere 21.06.2022 (PDF, 2 MB)
KommuneTV: Opptak fra informasjonsmøte for grunneiere 21.06.2022

Gjeldende arealplan for området: Kommuneplanens arealdel for Molde - del 1, 2015-2025

Se også

Hva er en reguleringsplan?
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens arealdel
Lillekollen barnehage
Enhet for samfunn og plan

Bildegalleri

 

Sykehuset med gressplen og skygge av stort tre i forgrunnen. Fjorden og Moldepanoramaet i bakgrunnen. Foto. - Klikk for stort bildeMolde sjukehus, Lundavang.

 

 

Molde sjukehus, sett fra sør-øst - Klikk for stort bildeMolde sjukehus, sett fra sør-øst Molde sjukehus, sett fra sør-vest - Klikk for stort bildeMolde sjukehus, sett fra sør-vest

   

Kontakt

Roar Moen
enhetsleder byggesak og geodata, samfunn og plan
E-post
Mobil 913 62 456
Bente Kjøll Øverbø
landskapsarkitekt
E-post
Mobil 477 58 663
Björn Gregull
fagleder plan
E-post
Mobil 900 88 268
Hildegunn Kvernberg Blø
rådgiver
E-post
Mobil 971 94 528