Planprogram

Planprogram

Hvordan skal vi utnytte Lundavang og Stuevollen når sjukehuset flytter til Hjelset i 2025? 

En områdeplan gir mulighet for en helhetlig utvikling av området med tanke på blant annet gang- og sykkelforbindelser, boligtilbud, blå-grønn struktur og annen arealbruk. 

Vi utarbeider nå en områdeplan, som også krever et planprogram.

Hva er et planprogram?

Planprogrammet er en plan for arbeidet med reguleringsplanen, og er i henhold til plan- og bygningsloven et formelt varsel om at arbeidet med reguleringsplanen starter opp. Det inneholder informasjon videre planprosess, hvilke utredninger som må gjøres og hvilke alternativer det skal arbeides videre med fram mot utarbeiding av reguleringsplan.

Høring

Planprogrammet er nå til høring. Du kan gi oss innspill fram til 27. april 2023.

Vi ber om innspill til planarbeidet, planprosessen, behovet for utredninger og planavgrensningen. Mulighetsstudiet viser hvilke muligheter som finnes med plangrepet som er gjort. Den viser også tre forskjellige alternativer for bebyggelse - disse ønsker vi også innspill til.

Du kan sende ditt innspill på e-post til postmottak@molde.kommune.no. Alternativt kan den sendes per post til Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde.

Det blir mulighet for å komme med innspill og delta i medvirkningsaktiviteter både i denne høringsperioden og i høringsperioden for selve reguleringsplanen. Se tidslinje.

Møt oss

Har du spørsmål eller vil du snakke med oss om innspill? Møt på innbyggerlaben Innom i Storgata 44, onsdag 19. april kl. 09.00-15.00.

Planprogram for områderegulering for Lundavang og Stuevollen

Vedlegg til planprogram

Stedsanalysen viser hvilke kvaliteter og verdier som finnes på Lundavang-området i dag. Stedsanalysen inneholder også en sosiokulturell del som viser brukernes oppfatning, opplevelse og bruk av området. Innsikten har vi fått gjennom tidlig medvirkning.

Fysisk stedsanalyse (PDF, 31 MB)

Sosiokulturell stedsanalyse (PDF, 11 MB)

Mulighetsstudiet viser mulighetsrommet som plangrep vist i planprogrammet åpner for. I tillegg viser det tre forskjellige alternativer for bebyggelse.

Mulighetsstudiet (PDF, 42 MB)

I denne planprosessen har vi lagt godt til rette for medvirkning. Vi har starta tidlig og testa ut nye medvirkningsmetoder.

Medvirkningsrapport (PDF, 34 MB)

Rapport innspillskartet OpenCities Planner (PDF, 2 MB)

Medvirknings- og kommunikasjonsplan (PDF, 520 kB)

Det er gjort en tilstandsvurdering for sjukehusbygningene:

Bygningsrapport, del 1: tilstandsvurdering (PDF, 3 MB)

Bygningsrapport, del 2: bærekraft, egnethet og teknisk restverdi (PDF, 15 MB)

Se også

Les mer om områderegulering Lundavang og Stuevollen 

Kontakt

Björn Gregull
fagleder plan
E-post
Mobil 90 08 82 68