Medvirkning Lundavang-området

Medvirkning Lundavang-området

Områdereguleringa for Lundavang og Stuevollen gir oss en unik mulighet til å lage et nytt og forbilledlig nabolag. Vi legger opp til tidlig medvirkning og tester ut nye medvirkningmetoder.

I denne planprosessen legger vi godt til rette for medvirkning. I en planprosess etter plan- og bygningsloven, varsler vi vanligvis igangsetting av planarbeid samtidig som planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn. I dette prosjektet har vi starta medvirkningsprosessen mye tidligere, og har testet ut nye medvirkningsmetoder.

Vi har fått mange innspill!

Ved hjelp av forskjellige medvirkningsaktiviteter har vi fått gode innspill fra mange brukergrupper. Resultatene av alle medvirkningsaktivitetene vi har hatt er en del av kunnskapsgrunnlaget for planprogrammet.

Se rapport for tidlig medvirkning (PDF, 34 MB)

Perioden for innspill i tidlig medvirkningsfase er over. Vi er tidlig i planprosessen, så det vil bli rikelig anledning til komme med innspill senere. Takk til alle som til nå har delt sin lokalkunnskap og sine ønsker med oss!

Følg med her på nettsida for flere medvirkningsaktiviteter senere i prosessen!

Kunnskapsgrunnlaget

Vi har utarbeidet en stedsanalyse hvor vi har kartlagt terreng, byggeskikk, uterom, veier og parkering, mobilitet, naturkvaliteter og kulturminner. Analysen inneholder også en sosiokulturell del – derfor har vi gjennom flere aktiviteter henta inn brukernes oppfatning, opplevelse og bruk av området. Til sammen skal dette gi en helhetlig forståelse av Lundavang-området sin historie, situasjon og framtidsmuligheter. Dette skal vi ha med oss videre i arbeidet med å forslå hva området skal brukes til i framtida.

Samtidig med stedsanalysen har vi også laga ett mulighetsstudie. Denne skal hjelpe oss til danne et bilde av mulige løsninger for Lundavang-området. Målet er at det gamle sjukehusområdet skal bli et attraktivt sted for lokalbefolkning og besøkende. Studiet skal ha en ambisiøs tilnærming til bærekraftperspektivet.

Fysisk stedsanalyse (PDF, 32 MB)
Sosiokulturell stedsanalyse (PDF, 28 MB)
Mulighetsstudie (PDF, 42 MB)

Aktiviteter

I perioden for tidlig medvirkning har vi hatt inviterte som representerer grunneiere, naboer, organisasjoner, næringsliv, offentlig forvaltning og frivilligheten i gang med medvirkningsaktiviteter. I tillegg har alle som har ønsket det kunne gi oss innspill i innspillskartet eller ved å ta kontakt med oss.

Grunneiermøte

Første informasjonsmøte for grunneierne i området.

Se presentasjon fra grunneiermøte 21.06.2022 (PDF, 2 MB)

Se grunneiermøtet 21.06.2022 på kommuneTV

Personer som sitter rundt bord i salen. Mann med mikrofon fremst foran en presentasjon. - Klikk for stort bildeInformasjonsmøte for grunneire i Lundavang-området Molde kommune  

21.06.2022

Nabolagsdagbok

Vi har invitert åtte naboer skal føre "dagbok" for hvordan de bruker området.

Slik skal vi få innsikt i hverdagslivet i Lundavang og Stuevollen-området.

Rødt hjerte og teksten: Dette liker jeg godt med Lundavang. Skjermbilde fra app. - Klikk for stort bildeEn av oppgavene i nabolagsdagboka.
Det er Growlab og ANNA design  som gjennomfører arbeidet med nabolagsdagboka på vegne av oss.

Resultatet samles i en rapport, og blir en del av grunnlaget for stedsanalysen og mulighetsstudiet.

Se medvirkningsrapport (PDF, 34 MB)

13.09.2022

Fokusgrupper for naboer

Vi har valgt ut åtte beboere og naboer. De skal hjelpe oss med å kartlegge nåværende kvaliteter i området. Hvordan er det å bo i dette nabolaget, hvordan brukes området og hvilke ønsker finnes for framtida?

Resultatet blir en del av grunnlaget for stedsanalysen og mulighetsstudiet.

Det er Growlab og ANNA design som gjennomfører arbeidet i fokusgruppen på vegne av oss.

Se medvirkningsrapport (PDF, 34 MB)


To hender som peker på et kart som ligger på bordet. Foto. - Klikk for stort bilde ANNA Design  

15.09.2022

Innspill i kart

Her i innspillskartet Open Cities Planner kan du se hvilke innspill vi har fått fra alle de som kjenner og bruker området. 

Innspillene har fått disse fargekodene:

 • Grønt: det som er bra
 • Rødt: det som ikke er så bra
 • Gult: en idé til noe nytt
Gule, grønne og røde snakkebobler plassert i et kart. Grafikk. - Klikk for stort bilde

 Dette hjelper oss å få innsikt, og vil legge et godt grunnlag for beslutningene som skal tas videre i prosessen.

Klikk her for å se innspillskartet i eget vindu

Rapport innspelskart (PDF, 2 MB)

22.09.2022

Workshops for interessentgrupper

Vi har knytta til oss en gruppe aktører som har interesse i og blir påvirket av utviklingen i området, og enda noen flere som på annen måte kan gi oss relevante innspill. Gruppa er tverrfaglig og består av aktører innenfor offentlige instanser, privat næringsliv, organisasjoner, frivillighet, grunneiere og innbyggere.

I første omgang er det planlagt en innspillsworkshop og en framtidsworkshop. Der kan vi stille oss følgende spørsmål:

 • Hvilke kvaliteter og verdier i området må vi ta vare på?
 • Hvordan oppfattes, oppleves og brukes området i dag?
 • Hva kan bli bedre og hva bør forbedres?
 • Hvilke mulige, framtidige løsninger finnes for Lundavang-området?
 • Kan Lundavang gi oss noe byen trenger i framtida?
 • Kan utviklinga for området også påvirke utviklinga for resten av byen?

Resultatet blir en del av grunnlaget for stedsanalyse og mulighetsstudiet for området.  

Se også:
Reiste til framtidas Lundavang

Medvirkningsrapport – innspills- og framtidsworkshop (PDF, 34 MB)

Smilende mann og dame ved bord. Foto. - Klikk for stort bildeAnna Tokle Amundsen fra AN:NA Design og Mads Pålsrud fra Growlab er vertskap for workshops i tidlig medvirkning.  

22.09.2022

Workshop sjukehusbygningene

Vi inviterte 25 deltakere fra konsulenter og arkitekter i prosjektet, fylkeskommune, høgskole, helseforetak, og våre egne fra forskjellige fagområder i kommunen til workshop om hva sjukehusbygningene kan brukes til. 

Under forutsetning av at bygningene skal stå, stilte vi spørsmålene:

 • Hva kan sjukehusbygningene brukes til?
 • Prioriter mulige bruksområder innen for 12 kategorier
 • Hvilket behov har du for arealer?

Resultatene av denne workshopen blir en del av grunnlaget for rapporten om bruk av sjukehusbygningene.

Se også: 
Bygningsrapport, del 1: tilstandsvurdering (PDF, 3 MB)

Bygningsrapport, del 2: bærekraft, egnethet og teknisk restverdi (PDF, 15 MB)

Sjukehuset med grønn plen og slyngende ved foran. Illustrasjon. - Klikk for stort bilde
28.09.2022

Speed-date

Våre egne fagfolk innenfor helse og omsorg, oppvekst, kultur og velferd, bydrift, eiendom, folkehelse og barn og unges representant har hatt speed-date med arkitekt og prosjektleder for å komme med sine innspill til prosjektet. 

Her har flere enn de som sitter i samarbeidsgruppe hatt mulighet til å delta.

04.10.2022

Barnehagevandring

Vi har vært på tur med Lillekollen barnehage.

Vi fikk bli med til et område hvor de ofte leker og fikk gjennom samtaler med barn og voksne et innblikk i barns opplevelser i området.

Røde bær i en barnehånd. Foto - Klikk for stort bilde

 

04.11.2022

Planprogram på høring

Planprogrammet har vært på høring i perioden 16. mars – 27. april 2023.

Vi ba om innspill til planarbeidet, planprosessen, til hvilke utredninger som bør gjøres og til planavgrensningen.

Se innkomne innspill på arealplaner.no under fanen Saksdokumenter.

Vi fikk også mange innspill som gjelder selve reguleringsplanen (ikke planprogrammet) og som egentlig skal gis i neste høring, men de tar vi uansett med oss videre!

27.04.2023

Høring

Det blir flere omganger med åpne høringer og aktiviteter – følg med her på nettsidene og i annonsering!

Tidlslinje områderegulering Lundavang og Stuevollen. Illustrasjon. Se beskrivelse i tekst. - Klikk for stort bilde

 

01.06.2023

Hva skjer videre?

Det blir flere anledninger til å delta i medvirkningsaktiviteter og åpne høringer. Se tidslinje for prosessen.

Alle bidrag i planprosessen kan ha innvirkning på sluttresultatet. Den endelige beslutningen tar politikerne. De vedtar planer og bestemmer hvordan byen vår skal utvikles.

Se også

Kommunikasjons- og medvirkningsplan (PDF, 520 kB)

Planprogram

Les mer om områderegulering Lundavang

Kontakt

Molde kommune
E-post
Telefon 71 11 10 00

Åpent 9-15

Mette Jane Holand
innovasjon- og endringsguide
E-post
Mobil 90 01 79 57
Siri Kiviranta
barne- og ungdomsrepresentant
E-post
Mobil 93 29 63 71
Ingvil Grytli
folkehelsekoordinator
E-post
Mobil 92 88 01 54

Adresse

Postadresse:

Rådhusplassen 1
6412 Molde