Områderegulering Lundavang og Stuevollen

Områderegulering Lundavang og Stuevollen

Oppstart planlegging: februar 2022
Antatt ferdigdato: juli 2024

Hva skal vi gjøre?

Vi skal utarbeide ny reguleringsplan for området Lundavang og Stuevollen. En del av Bjørnstjerne Bjørnsons veg og området ved Lillekollen barnehage skal samtidig detaljreguleres.

Hvorfor gjør vi det?

Molde sjukehus skal flytte til Hjelset våren 2025, og helseforetaket sine eiendommer på Lundavang skal selges.

Ved å lage en områdeplan bestemmer vi framtidig bruk av området. Vi ønsker at det framtidige nabolaget skal knyttes tettere sammen med resten av bydelen. Inntil områdeplanen er på plass er det ikke anledning til å gjennomføre større byggetiltak i området.

I Bjørnstjerne Bjørnsons veg, fra krysset Sandvegen til krysset Sagvegen skal det etter hvert skiftes vann- og avløpsanlegg og bygges gang- og sykkelveg. Vi vil derfor samtidig utarbeide en reguleringsplan for deler av Bjørnstjerne Bjørnsons veg som er adkomst til Lundavangområdet fra sør.

Sør-vest for Lundavang ligger Lillekollen barnehage. Her bygger vi ny barnehage. Gjeldende reguleringsplan er fra 1968, vi tar derfor med også dette området.

Gjennom tidlig medvirkning har det kommet ønske om bedre tilkomst til sjøen, enklere tilkomst mellom Parkvegen og Bjørnstjerne Bjørnsons veg og villabebyggelsen langs Parkvegen som kulturminne. Vi har derfor utvidet reguleringsområdet til også gjelde sør for Lillekollen, området ved Symra og deler av Parkvegen.

Hvordan skal vi gjøre det?

I tillegg til de lovfesta krava til medvirkning, skal interessenter, naboer og andre berørte få varierte medvirkningsmuligheter i løpet av reguleringsprosessen.

Det er forventa at områdeplanen skal være framtidsretta i valg av løsninger og bidra til å oppnå de tre samfunnsmåla i kommuneplanens samfunnsdel:

  • Molde er et attraktivt samfunn i vekst – Norges mest næringsvennlige kommune
  • Molde er et grønt, smart og innovativt samfunn
  • Molde er et inkluderende, trygt og mangfoldig samfunn

Ved bruk av kunnskap, medvirkningsmetoder og fokus på bærekraft, har vi et mål om å sette en ny standard for utvikling av nabolag i Molde. 

Medvirkning i planprosessen

I planprosessen for Lundavang vil det bli lagt stor vekt på medvirkning. I en planprosess etter plan- og bygningsloven, varsler vi vanligvis igangsetting av planarbeid samtidig som planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn.

I dette prosjektet vil vi starte medvirkningsprosesser tidligere, selv om loven ikke krever det. Dette gjør vi for å gi økt grad av medvirkning også i de forberedende fasene av planarbeidet. 

Se medvirkningsaktiviteter

Vurdering av bygningsmasse

For å finne ut om sykehusbygningene bør gjenbrukes, er det gjort en faglig vurdering av byggenes tekniske tilstand. Det er også gjort en vurdering av restverdi, egnethet og bærekraft.

Stedsanalyse

Vi har utarbeidet en stedsanalyse som skal vise hvilke kvaliteter og verdier som finnes på Lundavang i dag. Dette er kartlegging av terreng, byggeskikk, høyder på bygninger, uterom, veier og parkering, mobilitet, naturkvaliteter og kulturminner.
Stedsanalysen inneholder også en sosiokulturell del som viser brukernes oppfatning, opplevelse og bruk av området. I den sosiokulturelle delen er det gjort et stort arbeid med tidlig medvirkning, også for å få frem framtidige ønsker og behov av de som bruker området. 
Til sammen skal dette gi en helhetlig forståelse av Lundavang sin historie, situasjon og framtidsmuligheter, som vi skal ta med oss videre i arbeidet med områdereguleringen.

Mulighetsstudie

Parallelt med stedsanalysen, har vi har også laga et mulighetsstudie. Denne skal hjelpe oss til å danne et bilde av mulige løsninger for Lundavang-området. Mulighetsstudiet består av en rapport og illustrasjoner.
Målet er at det gamle sjukehusområdet skal bli et attraktivt sted for lokalbefolkning og besøkende. Mulighetsstudiet skal ha en ambisiøs tilnærming til bærekraftperspektivet.

Planprogram

Denne områdereguleringen skal i henhold til plan- og bygningsloven ha et planprogram. Planprogrammet beskriver planprosessen, angir hvilke planalternativer som skal vurderes og hvilke behov det er for utredninger. Det er kommunestyret som vedtar at planprogrammet legges ut til høring.
Stedsanalysene og mulighetsstudiet er grunnlag for planprogrammet og følger som vedlegg.

Når skjer det?

Planprogrammet er til høring fram til 27. april 2023. Vi planlegger ut fra at vi skal ha en vedtatt områdeplan i løpet av juli 2024. 

Se mer detaljert tidslinje for arbeidet med områderegulering for Lundavang og Stuevollen.

Hvor er det?

Området ligger nordvest for Molde sentrum - det tar cirka 15 minutter å gå til sentrum.

Bjørnstjerne Bjørnsons veg og Parkvegen er de viktigste adkomstvegene. 

Se kart over området

Hvem er ansvarlig?

Prosjekteier: Enhet for samfunn og plan
Planleggingsleder: Norconsult AS

Se også

Planprogram, stedsanalyse og mulighetsstudie
Hva er en reguleringsplan?
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens arealdel
Gjeldende arealplan for området: Kommuneplanens arealdel for Molde - del 1, 2015-2025
Lillekollen barnehage
Enhet for samfunn og plan

Bildegalleri

Sykehuset med gressplen og skygge av stort tre i forgrunnen. Fjorden og Moldepanoramaet i bakgrunnen. Foto. - Klikk for stort bildeMolde sjukehus, Lundavang.

 

 

Molde sjukehus, sett fra sør-øst - Klikk for stort bildeMolde sjukehus, sett fra sør-øst Molde sjukehus, sett fra sør-vest

   

Kontakt

Roar Moen
enhetsleder byggesak og geodata, samfunn og plan
E-post
Mobil 91 36 24 56
Bente Kjøll Øverbø
landskapsarkitekt
E-post
Mobil 47 75 86 63
Björn Gregull
fagleder plan
E-post
Mobil 90 08 82 68
Hildegunn Kvernberg Blø
rådgiver
E-post
Mobil 97 19 45 28