Tidslinje - Arbeidet med planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel

Tidslinje - Arbeidet med planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel

Arbeidet med ny

 • Planstrategi 2021-2024 og
 • Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031

for nykommunen er i gang - se etter det grønne merket i tidslinja, det viser hvor vi er nå.

Ny kommune krever ny kommuneplan!

De tidligere kommunene Midsund, Molde og Nesset har sine samfunnsplaner som fortsatt gjelder. Etter kommunesammenslåinga fra 01.01.2020 er det behov for en felles plan for samfunnet i nykommunen Molde.

Parallelt med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal det også utarbeidet en felles planstrategi.

Arbeidet med Planstrategi 2021-2024 og Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031 starter. 

25.04.2018

Folkemøter i Eidsvåg, Molde og Midsund

Medvirkning fra innbyggerne er alfa og omega i kommuneplanarbeidet.

 • Folkemøter høsten 2019 med tema: Visjon, identitet, verdier og satsingsområder
 • Folkemøter vinteren 2020 med tema: Bærekraft

Klikk for stort bildeGruppearbeid på folkemøtet i Midsund 

Ordsky verdier folkemøte Midsund Illustrasjon - Klikk for stort bildeOrdsky for verdier i Midsund Ordsky verdier folkemøte Molde Illustrasjon - Klikk for stort bildeOrdsky for verdier i Molde

 Ordsky verdier folkemøte Nesset Illustrasjon - Klikk for stort bildeOrdsky for verdier i Nesset 

01.11.2019

Borgerundersøkelsen

På oppdrag fra Molde kommune utførte Sentio research en undersøkelse hvor 500 deltakere over 17 år fra hele kommunen ble intervjuet. Resultatene fra undersøkelsen viste at innbyggerne er godt fornøyde med å bo og leve her og at de er fornøyde med de kommunale tjenestene.

Resultater fra Borgerundersøkelsen 2020 for Molde kommune

01.02.2020

I organisasjonen

I løpet av prosessen har det vært flere aktiviteter i administrasjonen (februar-september): 

 • Spørreundersøkelse for alle ansatte: Hva er bra og hva kan vi bli bedre på? Hvilke verdier er viktige for deg?
 • To interne arbeidsgrupper med representanter fra alle sektorer og de kommunale foretakene prioriterte utviklingsmål og jobbet fram forslag til visjon og verdier.
 • Sektorer, stabsavdelinger og kommunale foretak har bidratt til kunnskapsgrunnlaget.
03.02.2020

Politiske råd og utvalg

Orientering og workshops ble gjennomført i februar og mars 2020.

03.02.2020

Barn og unges medvirkning

Elever fra 6., 8., 9. klasse og voksenopplæringa fikk spørsmålet: Hva kan gjøre Molde til et bedre sted for barn og unge?

Mange positive tilbakemeldinger, men også noen utfordringer (et utvalg):

 • Trafikkinfrastruktur og avstand til aktivitetstilbud
 • Unges medvirkning i planlegging av det offentlige rom
 • Arbeids- og utdanningstilbud
 • Jobb for ungdom
 • Boliger for ungdom
 • Vedlikehold av strender og offentlige areal
 • Molde må bli enda mer attraktiv

8. klassing på rebusløp i Molde sentrum. Foto. - Klikk for stort bilde8. klasse på rebusløp i Molde sentrum  

10.09.2020

Administrasjonens forslag

Administrasjonen har utarbeidet sitt forslag til

 • Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031 og
 • Planstrategi 2021-2024

som legges fram til politisk behandling.

Administrasjonen ber om at disse legges ut til høring. 

01.02.2021

Vedtak om utlegging til høring

Hovedutvalgene og formannskapet får for første gang presentert planene:

 • 8. februar: Utvalg for helse og omsorg
 • 15. februar: Utvalg for oppvekst, kultur og velferd
 • 16. februar: Utvalg for teknisk, plan, næring og miljø
 • 23. februar: Formannskapet

Formannskapet gjør vedtak om at Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031 og Planstrategi 2021-2024 legges ut til høring. Høringsperioden er seks uker.

Formannskapssalen i Molde - Klikk for stort bilde

23.02.2021

Nå kan alle få si sin mening!

Nå er kommuneplanens samfunnsdel og planstrategien på høring!

Si hva du mener om

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031
Planstrategi for Molde kommune 2021-2024

Vi oppfordrer enkeltpersoner, lag og organisasjoner, næringsliv og andre til å komme med innspill. Fristen er 14. april.

01.03.2021

Skal planen endres som følge av høringsinnspill?

Administrasjonen går gjennom og vurderer alle innspill som har kommet i høringsperioden.

Skal det gjøres noen endringer i planen ut fra innspillene som har kommet?

15.04.2021

Politiske råd og utvalg behandler forslag til endelig plan

Nå er det tatt hensyn til innspillene som har kommet inn, og administrasjonen legger fram nytt forslag til 

 • Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031 og 
 • Planstrategi 2021-2024

Etter at alle råd og utvalg har hatt sakene til behandling, sender formannskapet sitt forslag til vedtak til kommunestyret.

08.06.2021

Kommunestyret vedtar Kommuneplanens samfunnsdel og Planstrategien

17.06.2021

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel settes ut i livet

 • Oppfølging av utviklingsmåla i samfunnsplana og nye verdier innarbeides i organisasjonen. Dette vil kreve tettere, mer omfattende og mer forpliktende samarbeid på tvers i organisasjonen.
 • For å lykkes med å løse komplekse utfordringer vi som kommune og region vil møte i framtida, må vi legge større vekt på strategiske planer, og mindre vekt på detaljerte mål og tiltak. I praksis betyr det at vi må forenkle planprosesser og vektlegge dialog og fleksibilitet i møte med både innbyggere og samarbeidspartnere. 
 • Plansystemet skal gi et godt grunnlag for politisk styring og administrativ oppfølging.
 • Kommuneplanens samfunnsdel og temaplaner er grunnlaget for prioriteringer og økonomiplan med handlingsprogram.
18.06.2021