Høring og offentlig ettersyn: Retiro

Høring og offentlig ettersyn: Retiro

Formålet med planen er å legge til rette for park, boligbebyggelse, forretning, næring og idrett. 

Planområdet er på ca 142,5 mål og ligger nord for innfartsvegen (E39) mellom Tøndergård gravsted i vest og Nøisomhed i øst. Dette er området hvor blant annet Retiroparken og kunstgrasbanen på Lubbenes ligger.

Hovedgrep i planen

Planområdet ligger innenfor del 1 av kommuneplanens arealdel fra 2016. Formålet med denne reguleringsplanen som nå er på høring er å legge til rette for park, boligbebyggelse, forretning, næring og idrett. 

Hovedgrep i ny reguleringsplan:

  • sikre den gamle Retiroparken gjennom plankart og planbestemmelser
  • legge til rette for et 12 mål stort boligområde til konsentrert småhusbebyggelse
  • mulighet for næringsvirksomhet i Villa Retiro og en del av området rundt
  • legge til rette for idrettsformål og infrastruktur på kunstgressbanen
  • legge til rette for etablering av tennisanlegg på Knausen med garderobebygg og parkering til idrett, gravstedet og parken
  • mulighet for oppgradering av tilkomstveien fra E39

Gjennom tett kontakt med kulturminneforvaltningen i Møre og Romsdal fylkeskommune har vi sett hvilke hensyn som er viktig for bevaring av kulturmiljøet i området. Vi tror at gjenskaping av det gamle bygget Villa Retiro vil ha en positiv effekt for området. Etablering av boliger i området er også vurdert som mulig, men må ha tydelige bestemmelser som ivaretar viktige interesser for kulturmiljøet.

Plandokumenter og høringsinnspill

Alle dokumenter tilhørende planen finner du på arealplaner.no. Her er de viktigste:

Planbeskrivelse, høringsdokument
Plankart (høringsdokument)
Planbestemmelser (høringsdokument)

Høringsinnspill blir lagt ut på arealplaner.no etter hvert som de kommer inn – se under fanen “Saksdokumenter”

Alt om planen finner du på:
arealplaner.no | 202105 > Planbehandling Retiro

Informasjonsmøte

Det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte tirsdag 26. september kl 18:00 på INNOM i Storgata 44. Seksjon for samfunn og plan orienterer. Alle interesserte er velkomne.

Innspill til høring og offentlig ettersyn

Innspill kan gis elektronisk via "Tilbakemelding" på arealplaner.no.

Alternativt kan du sende per post til:

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Frist for å komme med innspill er 22.oktober 2023.

Kontakt

Björn Gregull
fagleder plan
E-post
Mobil 90 08 82 68